Quyết định 1127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2011 - 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------
Số: 1127/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
---------------------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2011 - 2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau:
1. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban.
2. Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực.
3. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban.
4. Ông Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban.
5. Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.
6. Ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên.
7. Ông Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên.
8. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.
9. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên.
10. Ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên.
11. Ông Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên.
12. Ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên.
13. Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.
14. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên.
15. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên.
16. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên.
17. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy viên.
18. Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên.
19. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sông Đà, Ủy viên.
20. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Ủy viên.
Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có Tổ thư ký giúp việc do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, gồm các công chức, viên chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 2. Chức năng của Ban Chỉ đạo
Giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc quan trọng, liên ngành, liên quan đến việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2011 - 2020.
Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo
1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những biện pháp và điều kiện thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội.
2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ, ngành và địa phương xây dựng các chính sách, chương trình, đề án đào tạo nhân lực, điều phối các hoạt động và nguồn lực để phát triển nhân lực phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.
3. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch nhân lực quốc gia và các điều kiện thực hiện quy hoạch, đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học và công nghệ.
4. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc Bộ, ngành và địa phương chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đánh giá kế hoạch và kết quả triển khai các hoạt động thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội hàng năm của Bộ, ngành, địa phương.
5. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả hoạt động định kỳ 6 tháng và đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ. Phó Trưởng ban Thường trực, các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Bộ mình theo nhiệm vụ và thẩm quyền được giao. Mỗi thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.
Điều 5. Nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo liên quan đến công tác chỉ đạo thực hiện quy hoạch nhân lực do Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm và sử dụng theo quy định của Nhà nước. Nguồn kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo liên quan đến công tác chỉ đạo đào tạo theo nhu cầu xã hội do Bộ Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm và sử dụng theo quy định của Nhà nước.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015.
Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

thuộc tính Quyết định 1127/QĐ-TTg

Quyết định 1127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2011 - 2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1127/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:24/08/2012Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi