(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 04/05/2013 - 10/05/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 DOANH NGHIỆP

* (SMS: 52/2013/TT-BTC) - Ngày 03/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 52/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

  * (SMS: 603/TTg-DMDN) - Ngày 02/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 603/TTg-ĐMDN về việc điều chỉnh sắp xếp lao động trong phương án cổ phần hóa Tổng công ty Mía đường I.

  * (SMS: 3589/BCT-CNNg) - Ngày 25/04/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 3589/BCT-CNNg về việc đăng ký sản xuất lắp ráp xe gắn máy, xe máy điện.

* (SMS: 192/QD-BNV) - Ngày 12/03/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 192/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam.

 THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 5608/BTC-TCHQ) - Ngày 07/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5608/BTC-TCHQ về thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí.

  * (SMS: 2379/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2379/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng mặt hàng Whey.

  * (SMS: 56/2013/TT-BTC) - Ngày 06/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 56/2013/TT-BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu.

  * (SMS: 2351/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2351/TCHQ-TXNK về việc thuế xuất nhập khẩu sản phẩm gỗ.

  * (SMS: 2369/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2369/TCHQ-TXNK về thuế suất thuế giá trị gia tăng.

  * (SMS: 2352/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2352/TCHQ-TXNK về việc ân hạn nộp thuế.

  * (SMS: 1413/TCT-DNL) - Ngày 04/05/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1413/TCT-DNL về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng ống ren chống, cấn khoan.

  * (SMS: 24/2013/QD-TTg) - Ngày 03/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 24/2013/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 về việc ban hành mức thuế xuất nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.

  * (SMS: 2236/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2236/TCHQ-TXNK về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất.

  * (SMS: 2187/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2187/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu.

  * (SMS: 2180/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2180/TCHQ-TXNK về chính sách thuế khi nhận lại sản phẩm sau gia công từ doanh nghiệp chế xuất.

  * (SMS: 2167/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2167/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế đối với việc phân loại mặt hàng Phân bón NPK.

  * (SMS: 1301/TCT-CS) - Ngày 24/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1301/TCT-CS về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

  * (SMS: 1264/TCT-KK) - Ngày 18/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1264/TCT-KK về việc khôi phục mã số thuế.

  * (SMS: 2045/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2045/TCHQ-TXNK về việc thực hiện Hiệp định hoạt động của Ủy hội sông Mê Công quốc tế.

  * (SMS: 1229/TCT-CS) - Ngày 16/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1229/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng.

  * (SMS: 1199/TCT-KK) - Ngày 12/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1199/TCT-KK về việc khấu trừ, hoàn thuế.

  * (SMS: 1193/TCT-CS) - Ngày 12/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1193/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

 LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 41/2013/ND-CP) - Ngày 08/05/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.

  * (SMS: 2365/TCHQ-TCCB) - Ngày 06/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2365/TCHQ-TCCB về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên Hải quan.

  * (SMS: 697/QD-LDTBXH) - Ngày 03/05/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 697/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 

* (SMS: 46/QHTVLNN) - Ngày 26/04/2013, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước ban hành Công văn 46/QHTVLNN về việc thực hiện các quy định về thu nộp đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 695/QD-TTg)
- Ngày 07/05/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 695/QĐ-TTg về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ.

  * (SMS: 3560/VPCP-KTN) - Ngày 07/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3560/VPCP-KTN về việc xử lý vướng mắc liên quan đến giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trước ngày 01/01/2011.

  * (SMS: 59/NQ-CP) - Ngày 04/05/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 59/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bình Thuận.

  * (SMS: 58/NQ-CP) - Ngày 04/05/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 58/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Gia Lai.

  * (SMS: 57/NQ-CP) - Ngày 04/05/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 57/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Cần Thơ.

  * (SMS: 3508/VPCP-KTN) - Ngày 04/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3508/VPCP-KTN về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

  * (SMS: 3330/VPCP-KGVX) - Ngày 26/04/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3330/VPCP-KGVX về quyết định giao đất xây dựng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 55/2013/TT-BTC)
- Ngày 06/05/2013,
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 55/2013/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 

* (SMS: 689/QD-TTg) - Ngày 04/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 689/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2013 - 2015.

* (SMS: 3418/VPCP-QHQT) - Ngày 03/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3418/VPCP-QHQT về cơ chế tài chính của các dự án thoát nước và xử lý nước thải tại thành phố Lạng Sơn và Hòa Bình sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức.

  * (SMS: 183/TB-VPCP) - Ngày 02/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 183/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

  * (SMS: 799/TB-KBNN) - Ngày 02/05/2013, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 799/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2013.

  * (SMS: 5319/BTC-NSNN) - Ngày 02/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5319/BTC-NSNN về việc hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2012 sang năm 2013.

  * (SMS: 2736/NHNN-DBTKTT) - Ngày 22/04/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 2736/NHNN-DBTKTT về việc loại trừ giá trị xuất, nhập khẩu vàng của Ngân hàng Nhà nước trên cán cân thương mại.

 * (SMS: 06/2013/UBTVQH13) - Ngày 18/03/2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh 06/2013/UBTVQH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 2384/TCHQ-TXNK)
- Ngày 07/05/2013,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2384/TCHQ-TXNK về việc nhập khẩu bộ linh kiện ôtô của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nissan Việt Nam.

  * (SMS: 2376/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2376/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc khi thực hiện Công văn 5883/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính.

  * (SMS: 355/GSQL-GQ2) - Ngày 06/05/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 355/GSQL-GQ2 về việc kết chuyển nguyên phụ liệu, số tiền thuế còn tồn đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

  * (SMS: 353/GSQL-GQ1) - Ngày 06/05/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 353/GSQL-GQ1 về việc nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng, không xác định được số động cơ.

  * (SMS: 352/GSQL-GQ1) - Ngày 06/05/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 352/GSQL-GQ1 về việc giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp Kuwait.

  * (SMS: 2264/TCHQ-DTCBL) - Ngày 04/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2264/TCHQ-ĐTCBL về kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa nhập khẩu có hại cho sức khỏe.

  * (SMS: 347/GSQL-GQ3) - Ngày 04/05/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 347/GSQL-GQ3 về việc hướng dẫn thực hiện việc xử lý vướng mắc tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh vô thừa nhận.

  * (SMS: 613/TXNK-PL) - Ngày 03/05/2013, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 613/TXNK-PL về việc phân loại mặt hàng sữa trẻ em hiệu Danlait.

  * (SMS: 344/GSQL-GQ1) - Ngày 03/05/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 344/GSQL-GQ1 về việc xuất trình Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

  * (SMS: 338/GSQL-GQ3) - Ngày 02/05/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 338/GSQL-GQ3 về việc thanh toán ra nước ngoài theo tờ khai hải quan phi mậu dịch.

  * (SMS: 2215/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2215/TCHQ-GSQL về việc thanh khoản linh kiện nhập khẩu để lắp ráp sản phẩm xuất khẩu.

  * (SMS: 2194/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2194/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng ni lông cuộn.

  * (SMS: 336/GSQL-GQ2) - Ngày 26/04/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 336/GSQL-GQ2 về việc nhập khẩu động cơ ô tô làm mô hình đào tạo.

  * (SMS: 333/GSQL-GQ3) - Ngày 26/04/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 333/GSQL-GQ3 về việc cấp giấy phép nhập khẩu xe gắn máy hai bánh theo hình thức phi mậu dịch.

  * (SMS: 332/GSQL-GQ3) - Ngày 26/04/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 332/GSQL-GQ3 về việc xuất khẩu phế liệu nhựa qua cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu.

  * (SMS: 808/QD-BTC) - Ngày 24/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 808/QĐ-BTC về việc công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực Hải quan, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

XÂY DỰNG

* (SMS: 05/CT-BGTVT)
- Ngày 07/05/2013,
Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chỉ thị 05/CT-BGTVT về việc kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện công tác đánh giá, báo cáo kết quả đánh giá; tổng hợp kết quả đánh giá và công bố kết quả thực hiện của các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Nhà thầu Tư vấn và Nhà thầu xây lắp.

  * (SMS: 3509/VPCP-KTN) - Ngày 04/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3509/VPCP-KTN về việc điều chỉnh mỏ nguyên liệu cho dự án xi măng Tân Thắng, tỉnh Nghệ An.

  * (SMS: 3496/VPCP-KTN) - Ngày 04/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3496/VPCP-KTN về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình.

  * (SMS: 439/QD-BXD) - Ngày 26/04/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 439/QĐ-BXD về việc công bố Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2012.

  * (SMS: 05/2013/TT-BXD) - Ngày 24/04/2013, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 05/2013/TT-BXD về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề: Vận hành Máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu); Vận hành Nhà máy Xử lý chất thải rắn và Điện dân dụng.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 2787/QD-BCT)
- Ngày 03/05/2013,
Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2787/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

  * (SMS: 3426/VPCP-KTTH) - Ngày 03/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3426/VPCP-KTTH về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

  * (SMS: 2564/QD-BCT) - Ngày 22/04/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2564/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 681/QD-TTg)
- Ngày 03/05/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 681/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030.

  * (SMS: 05/2013/TT-BTNMT) - Ngày 26/04/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 05/2013/TT-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2011/TT-BTNMT ngày 31/08/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

  * (SMS: 04/2013/TT-BTNMT) - Ngày 24/04/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 04/2013/TT-BTNMT quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 1460/QD-BYT)
- Ngày 03/05/2013,
Bộ Y tế ban hành Quyết định 1460/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

  * (SMS: 10/CT-UBND) - Ngày 02/05/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập.

  * (SMS: 2413/BYT-KCB) - Ngày 26/04/2013, Bộ Y tế ban hành Công văn 2413/BYT-KCB về việc khám, chữa bệnh cho người cao tuổi.

  * (SMS: 1313/QD-BYT) - Ngày 22/04/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1313/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện.

  * (SMS: 1099/QD-BYT) - Ngày 04/04/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1099/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định điều kiện thực hiện và quản lý chất lượng xét nghiệm đếm tế bào T-CD4.

  * (SMS: 934//QD-BYT) - Ngày 22/03/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 934//QĐ-BYT về việc ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê công tác y dược cổ truyền.

 GIAO THÔNG

* (SMS: 4007/BGTVT-KHCN) - Ngày 07/05/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 4007/BGTVT-KHCN về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô VSTAR T300VN.

  * (SMS: 08/2013/TT-BGTVT) - Ngày 06/05/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 08/2013/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 17:2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư 70/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 Mã số đăng ký: Sửa đổi lần 1:2013 QCVN17:2011/BGTVT.

  * (SMS: 07/2013/TT-BGTVT) - Ngày 03/05/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 07/2013/TT-BGTVT quy định về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe.

  * (SMS: 3456/VPCP-KTN) - Ngày 03/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3456/VPCP-KTN về dự án đầu tư và xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

  * (SMS: 3810/BGTVT-KHCN) - Ngày 03/05/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 3810/BGTVT-KHCN về việc chấm dứt chỉ định việc thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô theo QCVN 31:2011/BGTVT.

  * (SMS: 3799/BGTVT-KHCN) - Ngày 02/05/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 3799/BGTVT-KHCN về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô VX-TRACK01.

  * (SMS: 3232/VPCP-KTN) - Ngày 24/04/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3232/VPCP-KTN về việc phê duyệt phương hướng, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và sông Hồng.

  * (SMS: 1070/QD-BGTVT) - Ngày 23/04/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1070/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình xây dựng, giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

  * (SMS: 542/TTg-KTN) - Ngày 18/04/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 542/TTg-KTN về việc cơ cấu vốn Dự án xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm áp dụng mô hình PPP.

 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 08/2013/CT-UBND) - Ngày 06/05/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 08/2013/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2012 - 2013 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2013 - 2014.

  * (SMS: 692/QD-TTg) - Ngày 04/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 692/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020".

  * (SMS: 3483/VPCP-KGVX) - Ngày 04/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3483/VPCP-KGVX về quyết định quy định về điều kiện và trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sát nhập, chia, tách, giải thể trường đại học. 

* (SMS: 188/TB-VPCP) - Ngày 03/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 188/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ tại phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo.

  * (SMS: 1496/BHXH-BC) - Ngày 25/04/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1496/BHXH-BC về việc sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để lắp đặt hệ thống nước sạch tại các trường học.

  * (SMS: 241/QD-BNV) - Ngày 21/03/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 241/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam.

BẢO HIỂM


* (SMS: 705/QD-TTg)
- Ngày 08/05/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 705/QĐ-TTg về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

  * (SMS: 400/QD-BHXH) - Ngày 02/05/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 400/QĐ-BHXH về phương pháp trích chi phí quản lý bộ máy, chi đầu tư xây dựng cơ bản được Thủ tướng Chính phủ giao và phân bổ tiền sinh lời thực thu được hằng năm của hoạt động đầu tư vào các quỹ bảo hiểm.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 1197/QD-BGTVT)
- Ngày 07/05/2013,
Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1197/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Kế hoạch hoàn thiện việc thực hiện Đề án Nâng cao ý thức có trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông Vận tải.

  * (SMS: 1530/BNV-CCVC) - Ngày 04/05/2013, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 1530/BNV-CCVC về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.

  * (SMS: 1533/BHXH-TCCB) - Ngày 26/04/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1533/BHXH-TCCB về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch biên chế năm 2012.

 THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 25/2013/QD-TTg) - Ngày 04/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 25/2013/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

  * (SMS: 18a/2013/QD-TTg) - Ngày 29/03/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 18a/2013/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Quyết định 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

AN NINH TRẬT TỰ
 
* (SMS: 3349/VPCP-NC) - Ngày 26/04/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3349/VPCP-NC về việc xử lý các băng nhóm "xã hội đen", hoạt động bảo kê ở Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

  CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 698/QD-TTg)
- Ngày 07/05/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 698/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho các tỉnh: Điện Biên, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng Trị. 

* (SMS: 693/QD-TTg) - Ngày 06/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 693/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 

* (SMS: 679/QD-TTg) - Ngày 03/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 679/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Kạn đến năm 2030. 

* (SMS: 951/QD-BTC) - Ngày 03/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 951/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho đồng bào các huyện Ba Tơ, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 187/TB-VPCP) - Ngày 03/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 187/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2020.

* (SMS: 186/TB-VPCP) - Ngày 03/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 186/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị đánh giá và triển khai thực hiện chính sách dân tộc và miền núi 

* (SMS: 1490/LDTBXH-BTXH) - Ngày 03/05/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1490/LĐTBXH-BTXH về việc hỗ trợ cứu đói giáp hạt năm 2013.

  * (SMS: 3354/VPCP-KGVX) - Ngày 26/04/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3354/VPCP-KGVX về việc ban hành Thông tư hướng dẫn về quy trình xác định, trình tự thủ tục hồ sơ xác nhận nạn nhân chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam.

  * (SMS: 146/BC-CP) - Ngày 14/04/2013, Chính phủ ban hành Báo cáo 146/BC-CP về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2012.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 1106/QD-BGTVT)
- Ngày 26/04/2013,
Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1106/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính nội bộ của Bộ Giao thông Vận tải năm 2013.

  * (SMS: 1515/BHXH-PC) - Ngày 26/04/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1515/BHXH-PC về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

  * (SMS: 1105/QD-BGTVT) - Ngày 25/04/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1105/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015 của Bộ Giao thông Vận tải.

  * (SMS: 01/2013/L-CTN) - Ngày 29/03/2013, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 01/2013/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 709/QD-TTg)
- Ngày 09/05/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 709/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

  * (SMS: 706/QD-TTg) - Ngày 08/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 706/QĐ-TTg về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia.

  * (SMS: 1183/QD-BGTVT) - Ngày 07/05/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1183/QĐ-BGTVT về việc thành lập Nhóm công tác xây dựng và triển khai Chương trình hành động trong lĩnh vực đóng tàu.

  * (SMS: 1031/QD-BTP) - Ngày 04/05/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1031/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch công tác của Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp năm 2013.

  * (SMS: 519/QD-KTNN) - Ngày 04/05/2013, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 519/QĐ-KTNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc Vụ Hợp tác quốc tế.

  * (SMS: 683/QD-TTg) - Ngày 03/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 683/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo.

  * (SMS: 1140/QD-BGTVT) - Ngày 03/05/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1140/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 115/2007/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển. 

* (SMS: 1024/QD-BTP) - Ngày 03/05/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1024/QĐ-BTP về việc phân công công tác các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ Tư pháp năm 2013.

* (SMS: 2788/QD-BCT) - Ngày 03/05/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2788/QĐ-BCT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương.

* (SMS: 655/QD-TTg) - Ngày 02/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 655/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  * (SMS: 654/QD-TTg) - Ngày 02/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 654/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  * (SMS: 653/QD-TTg) - Ngày 02/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 653/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 -2016.

  * (SMS: 652/QD-TTg) - Ngày 02/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 652/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  * (SMS: 945/QD-BTP) - Ngày 25/04/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 945/QĐ-BTP về việc thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức của Bộ Tư pháp.

  * (SMS: 898/QD-TTCP) - Ngày 23/04/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 898/QĐ-TTCP về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2 (Cục II). 

* (SMS: 897/QD-TTCP) - Ngày 23/04/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 897/QĐ-TTCP về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Khu vực 3 (Cục III). 

* (SMS: 896/QD-TTCP) - Ngày 23/04/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 896/QĐ-TTCP về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 707/QD-TTg)
- Ngày 09/05/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 707/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sê San 4A.

  * (SMS: 14/QD-DTDL) - Ngày 02/05/2013, Cục Điều tiết điện lực ban hành Quyết định 14/QĐ-ĐTĐL về Quy trình dự báo nhu cầu phụ tải điện hệ thống điện quốc gia.

  * (SMS: 22/2013/TT-BQP) - Ngày 11/03/2013, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 22/2013/TT-BQP quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong Quân đội.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 191/TB-VPCP)
- Ngày 07/05/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 191/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến khảo sát và làm việc với tỉnh Hà Nam về áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp, phát triển sản xuất và dịch vụ.

  * (SMS: 3462/VPCP-KTN) - Ngày 03/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3462/VPCP-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Kho lương thực Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

  * (SMS: 21/2013/TT-BNNPTNT) - Ngày 17/04/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 21/2013/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.

  * (SMS: 20/2013/TB-LPQT) - Ngày 08/04/2013, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 20/2013/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệ thực vật.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 658/QD-CTN)
- Ngày 05/04/2013,
Chủ tịch nước ban hành Quyết định 658/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  * (SMS: 657/QD-CTN) - Ngày 05/04/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 657/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  * (SMS: 655/QD-CTN) - Ngày 05/04/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 655/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  * (SMS: 618/QD-CTN) - Ngày 03/04/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 618/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  * (SMS: 617/QD-CTN) - Ngày 03/04/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 617/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.  

* (SMS: 616/QD-CTN) - Ngày 03/04/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 616/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 

* (SMS: 615/QD-CTN) - Ngày 03/04/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 615/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 614/QD-CTN) - Ngày 03/04/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 614/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 613/QD-CTN) - Ngày 03/04/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 613/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 612/QD-CTN) - Ngày 03/04/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 612/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 

* (SMS: 556/QD-CTN) - Ngày 25/03/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 556/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

HÀNG HẢI


* (SMS: 3088/VPCP-KTN)
- Ngày 18/04/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3088/VPCP-KTN về việc thành lập đoàn khảo sát công tác nạo vét, duy tu tuyến luồng từ cửa Định An vào các cảng biển trên sông Hậu.

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH


* (SMS: 623/TTg-KTN)
- Ngày 04/05/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 623/TTg-KTN về việc điều chỉnh địa giới khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (SMS: 356/QD-BHXH) - Ngày 17/04/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 356/QĐ-BHXH về việc ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của hệ thống Bảo hiểm xã hội (từ năm 2012 đến năm 2016).

 THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 1575/QD-BGDDT) - Ngày 06/05/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1575/QĐ-BGDĐT về việc tặng bằng khen.

 LĨNH VỰC KHÁC

* (SMS: 3533/VPCP-TCCV) - Ngày 06/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3533/VPCP-TCCV về việc trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết các yêu cầu của đại biểu quốc hội.

 * (SMS: 3910/BGTVT-KHDT) - Ngày 06/05/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 3910/BGTVT-KHĐT về việc chấn chỉnh báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP hàng tháng.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.