Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
199 kết quả chứa từ khóa: 05/CT-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 05/CT-BGTVT tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
02

Chỉ thị 05/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ tại các đầu mối xếp hàng hóa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 03/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
03

Chỉ thị 05/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện công tác đánh giá, báo cáo kết quả đánh giá; tổng hợp kết quả đánh giá và công bố kết quả thực hiện của các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Nhà thầu Tư vấn và Nhà thầu xây lắp

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 07/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2013
04

Chỉ thị 05/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Quyết định 945/QĐ-TTg ngày 20/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2011
05

Công văn 6535/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Quyết định 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 và thực hiện Chỉ thị 05/CT-BGTVT ngày 07/05/2013 của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 05/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2013
06

Công văn 8158/BGTVT-TC xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05/CT-BGTVT về quyết toán dự án hoàn thành

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 09/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
07

Công văn 6414/BGTVT-TC Bộ GTVT quyết toán dự án hoàn thành năm 2021

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
08

Chỉ thị 17/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường quản lý chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng công trình giao thông do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, đầu tư

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 09/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2013
09

Chỉ thị 02/CT-BGTVT 2022 nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ, siết chặt kỷ cương trong quản lý ĐTXD hạ tầng giao thông

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
10

Chỉ thị 08/CT-BGTVT về thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2016

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 29/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
11

Chỉ thị 02/CT-BGTVT về nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật

Lĩnh vực: Giao thông; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2016
12

Chỉ thị 32/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 30/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2015
13

Chỉ thị 19/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 17/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2014
14

Chỉ thị 11/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường hoạt động thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải tại các Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 09/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2014
15

Chỉ thị 10/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường kiểm tra và quản lý tiêu chuẩn, chức danh, sức khỏe thuyền viên, đào tạo, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho thuyền viên, hoa tiêu hàng hải, đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Giao thông Tải về
Ban hành: 06/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2014
16

Chỉ thị 08/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 23/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2013
17

Chỉ thị 06/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2013
18

Thông tư 05/2022/TT-BGTVT 2022 bãi bỏ một số quy định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép về vận tải đường bộ quốc tế

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
19

Chỉ thị 14/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 03/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2012
20

Thông tư 05/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BGTVT và Thông tư 24/2020/TT-BGTVT

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2021
Vui lòng đợi