(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   [email protected], gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 665/TCT-CS) - Ngày 01/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 665/TCT-CS về việc giải đáp chính sách lệ phí trước bạ.

* (SMS: 640/TCT-TNCN) - Ngày 28/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 640/TCT-TNCN về vướng mắc xác định tỷ lệ thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô.

* (SMS: 2492/BTC-TCHQ) - Ngày 27/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2492/BTC-TCHQ về thuế giá trị gia tăng mặt hàng chất xử lý môi trường nước.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 818/LDTBXH-TCCB) - Ngày 07/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 818/LĐTBXH-TCCB về việc báo cáo, rà soát, đối chiếu dữ liệu phần mềm.

BẢO HIỂM

* (SMS: 637/BHXH-TT) - Ngày 02/03/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 637/BHXH-TT về việc công bố Khung lập kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá xã hội phục vụ dự án Hiện đại hóa Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

* (SMS: 625/BHXH-CSXH) - Ngày 01/03/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 625/BHXH-CSXH về thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non.

* (SMS: 374/BHXH-CST) - Ngày 27/02/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 374/BHXH-CST về danh sách đăng ký khám chữa bệnh ban đầu quý II/2017.

* (SMS: 356/BHXH-CD) - Ngày 24/02/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 356/BHXH-CĐ về việc tạm dừng chuyển tiền trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức vào tài khoản của người lao động.

* (SMS: 288/BHXH-CST) - Ngày 17/02/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 288/BHXH-CST về việc thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh năm 2017.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 1855/VPCP-NN) - Ngày 01/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1855/VPCP-NN về tổ chức hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sơn La.

* (SMS: 21/2017/ND-CP) - Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 302/QD-TTg) - Ngày 08/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 302/QĐ-TTg về việc chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 1861/VPCP-KTTN) - Ngày 01/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1861/VPCP-KTTN về quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách.

* (SMS: 173/UBDT-CSDT) - Ngày 01/03/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 173/UBDT-CSDT sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

* (SMS: 81/QD-UBDT) - Ngày 28/02/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 81/QĐ-UBDT về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2017 (đợt 1).

* (SMS: 1193/CT-TCHQ) - Ngày 28/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Chỉ thị 1193/CT-TCHQ về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2017.

* (SMS: 2676/BTC-QLCS) - Ngày 28/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2676/BTC-QLCS về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

* (SMS: 2648/BTC-DT) - Ngày 28/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2648/BTC-ĐT về việc hướng dẫn một số nội dung thanh toán vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

* (SMS: 149/UBDT-KHTC) - Ngày 24/02/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 149/UBDT-KHTC về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2017.

* (SMS: 138/UBDT-KHTC) - Ngày 23/02/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 138/UBDT-KHTC về báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

* (SMS: 01/2017/TT-BTC) - Ngày 05/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 01/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 343/TTg-CN) - Ngày 08/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 343/TTg-CN về việc tháo gỡ khó khăn trong quy định xuất khẩu đá hoa dạng khối.

* (SMS: 03/2017/TT-BCT) - Ngày 03/03/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 03/2017/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017.

* (SMS: 1274/TB-TCHQ) - Ngày 02/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 1274/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số.

* (SMS: 690/TXNK-CST) - Ngày 02/03/2017, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 690/TXNK-CST về việc xác định lượng hàng tính thuế bảo vệ môi trường mặt hàng than nhập khẩu.

* (SMS: 558/QD-BNN-BVTV) - Ngày 01/03/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 558/QĐ-BNN-BVTV về việc tạm ngừng nhập khẩu các mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc Serratus từ Ấn Độ.

* (SMS: 595/QD-TCHQ) - Ngày 01/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 595/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Hải quan.

* (SMS: 1238/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1238/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng hương liệu dùng trong thực phẩm.

* (SMS: 394/GSQL-GQ2) - Ngày 24/02/2017, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 394/GSQL-GQ2 về thủ tục hải quan của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

* (SMS: 1060/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1060/TCHQ-TXNK về tờ khai hàng nhập khẩu.

* (SMS: 239/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/01/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 239/TCHQ-TXNK về trị giá hải quan đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu.

XÂY DỰNG

* (SMS: 421/BXD-QHKT) - Ngày 01/03/2017, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 421/BXD-QHKT về việc phối hợp thực hiện các Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 và Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ.

* (SMS: 104/QD-BXD) - Ngày 24/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 104/QĐ-BXD về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 1775/BCT-TTTN) - Ngày 06/03/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1775/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 22/2017/ND-CP) - Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 22/2017/NĐ-CP về việc hòa giải thương mại.

* (SMS: 07/2017/TT-BTC) - Ngày 24/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 07/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn khoản 2 Điều 9 Quyết định 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định phápluật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả áp dụng trong lĩnh vực tài chính.

* (SMS: 507/QD-BCT) - Ngày 21/02/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 507/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 305/QD-TTg) - Ngày 08/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 305/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 784/QD-BYT) - Ngày 08/03/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 784/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/06/2016 về hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

GIAO THÔNG

* (SMS: 2057/VPCP-CN) - Ngày 08/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2057/VPCP-CN về việc xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa.

* (SMS: 1888/VPCP-CN) - Ngày 02/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1888/VPCP-CN về đầu tư dự án đường bộ Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo hình thức PPP.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 06/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 08/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tuyển sinh, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

* (SMS: 05/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 02/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH về việc quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

* (SMS: 04/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 02/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

* (SMS: 03/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 01/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

* (SMS: 176/UBDT-CSDT) - Ngày 01/03/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 176/UBDT-CSDT về việc đổi mới chế độ học phí cấp phổ thông.

* (SMS: 582/QD-BGDDT) - Ngày 28/02/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 582/QĐ-BGDĐT về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2016 và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 1281/TCHQ-VP) - Ngày 03/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1281/TCHQ-VP về việc thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

* (SMS: 01/2017/TT-BVHTTDL) - Ngày 24/02/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 01/2017/TT-BVHTTDL về việc quy định chi tiết khoản 2 Điều 21 Nghị định 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 30/NQ-CP) - Ngày 07/03/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017.

* (SMS: 284/QD-TTg) - Ngày 02/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 284/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

* (SMS: 82/QD-UBDT) - Ngày 01/03/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 82/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch khảo sát, điều tra xây dựng Đề án "Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2021".

* (SMS: 247/QD-VPCP) - Ngày 28/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 247/QĐ-VPCP về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 698/QD-BCT) - Ngày 07/03/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 698/QĐ-BCT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016.

* (SMS: 426/QD-TTCP) - Ngày 28/02/2017, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 426/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2016.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 308/QD-TTg) - Ngày 09/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 308/QĐ-TTg về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với ông Nguyễn Quốc Khánh.

* (SMS: 293/QD-TTg) - Ngày 06/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 293/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Cao Xuân Thành giữ chức vụ Trợ lý Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 87/QD-UBDT) - Ngày 06/03/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 87/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Vụ Địa phương I thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

* (SMS: 289/QD-TTg) - Ngày 03/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 289/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 288/QD-TTg) - Ngày 03/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 288/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 636/QD-BCT) - Ngày 01/03/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 636/QĐ-BCT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 292/QD-TTg) - Ngày 06/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 292/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Trà Vinh.

* (SMS: 1611/TB-BNN-VP) - Ngày 23/02/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo 1611/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 117/TB-VPCP) - Ngày 03/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 117/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về Đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

* (SMS: 312/QD-CTN) - Ngày 21/02/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 312/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 311/QD-CTN) - Ngày 21/02/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 311/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 310/QD-CTN) - Ngày 21/02/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 310/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 309/QD-CTN) - Ngày 21/02/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 309/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 308/QD-CTN) - Ngày 21/02/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 308/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 46/QD-VKSTC) - Ngày 20/02/2017, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 46/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp của Tòa án.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 2250/BGTVT-TCCB) - Ngày 06/03/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 2250/BGTVT-TCCB về việc hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng theo chuyên đề năm 2017.

* (SMS: 104/TB-BTC) - Ngày 24/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 104/TB-BTC về kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

NGOẠI GIAO

* (SMS: 04/2017/TB-LPQT) - Ngày 24/02/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 04/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 920/UBND-KT) - Ngày 06/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 920/UBND-KT về việc triển khai đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng.

* (SMS: 913/UBND-DT) - Ngày 06/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 913/UBND-ĐT về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thị trường bất động sản tại Thông báo 389/TB-VPCP ngày 06/12/2016 của Văn phòng Chính phủ.

* (SMS: 06/2017/QD-UBND) - Ngày 03/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1513/QD-UBND) - Ngày 02/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1513/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng 18 hố golf tại sân golf quốc tế Đảo Vua.

* (SMS: 1500/QD-UBND) - Ngày 02/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1500/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-4, tỷ lệ 1/2.000.

* (SMS: 1494/QD-UBND) - Ngày 01/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1494/QĐ-UBND về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 50/KH-UBND) - Ngày 01/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 50/KH-UBND về năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017.

* (SMS: 05/2017/QD-UBND) - Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

* (SMS: 1466/QD-UBND) - Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1466/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1463/QD-UBND) - Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1463/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông năm 2017.

* (SMS: 48/KH-UBND) - Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 48/KH-UBND về việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 809/UBND-KGVX) - Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 809/UBND-KGVX về việc tăng cường phòng, chống dịch cúm lây truyền từ gia cầm sang người.

* (SMS: 04/2017/QD-UBND) - Ngày 24/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 11/2017/QD-UBND) - Ngày 08/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 10/2017/QD-UBND) - Ngày 07/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 857/QD-UBND) - Ngày 01/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 857/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 855/QD-UBND) - Ngày 01/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 855/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016.

UBND TP. HẢI PHÒNG

* (SMS: 491/2017/QD-UBND) - Ngày 06/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 491/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 403/2017/QD-UBND) - Ngày 24/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 403/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn; người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân quận.

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (SMS: 33/2017/QD-UBND) - Ngày 03/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 33/2017/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 32/2017/QD-UBND) - Ngày 25/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về việc quy định đối tượng, mức thu, tổ chức và chế độ quản lý, sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu B, Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

* (SMS: 31/2017/QD-UBND) - Ngày 25/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về việc quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý, sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

UBND TỈNH LONG AN

* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 03/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An.

* (SMS: 06/2017/QD-UBND) - Ngày 15/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 37/2011/QĐ-UBND ngày 05/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Tiêu chí của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan hành chính Nhà nước để thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Long An.

* (SMS: 05/2017/QD-UBND) - Ngày 09/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 17/2016/QĐ-UBND ngày 30/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tạm giá tính thuế tài nguyên năm 2016 trên địa bàn tỉnh Long An.

* (SMS: 04/2017/QD-UBND) - Ngày 07/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 37/2013/QĐ-UBND ngày 12/08/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án thí điểm tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An.

* (SMS: 03/2017/QD-UBND) - Ngày 02/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Quyết định 56/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 03/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 01/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 12/2017/QD-UBND) - Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 55/2014/QĐ-UBND ngày 21/08/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 09/2017/QD-UBND) - Ngày 01/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 01/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc đặt tên và điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường trên địa bàn Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung quy định của một số thủ tục liên quan đến quy trình tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH LẠNG SƠN

* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 06/2017/QD-UBND) - Ngày 24/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020.

UBND TỈNH  HOÀ BÌNH

* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 27/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

UBND TỈNH VĨNH LONG

* (SMS: 05/CT-UBND) - Ngày 27/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2017.

* (SMS: 04/CT-UBND) - Ngày 24/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND về việc thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

* (SMS: 03/CT-UBND) - Ngày 24/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND về việc đẩy mạnh phong trào vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2017-2020.

UBND TỈNH PHÚ THỌ

* (SMS: 02/2017/QD-UBND) - Ngày 13/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá một số loại dịch vụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

UBND TỈNH BẾN TRE

* (SMS: 03/2017/QD-UBND) - Ngày 06/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-UBND quy định việc thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

* (SMS: 01/2017/QD-UBND) - Ngày 06/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 01/2017/QĐ-UBND về việc ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre.