Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy trong công ty TNHH một thành viên

Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy là một trong những thành phần của hồ sơ hủy hóa đơn theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

 (Tên doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

BẢNG KIỂM KÊ HÓA ĐƠN CẦN HỦY

Hôm nay, vào hồi ...... ngày........................... Tại văn phòng công ty …….. (Tên doanh nghiệp), chúng tôi gồm có:

Ông/Bà:                                      .  Chức vụ: ..............................  Phòng/Ban: ................................

Ông/Bà: .......................................  Chức vụ: ..............................  Phòng/Ban: ................................

Cùng nhau kiểm kê số hóa đơn chưa sử dụng hết cần hủy, có số liệu như sau:

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số hóa đơn

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

Công tác kiểm kê kết thúc vào hồi ......  cùng ngày.

Biên bản được lập và đọc cho mọi người có mặt cùng nghe và thống nhất ký vào biên bản này.

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)

HỘI ĐỒNG HỦY HÓA ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN