Biên bản hủy hóa đơn trong công ty TNHH một thành viên

Biên bản hủy hóa đơn là một trong những thành phần của hồ sơ hủy hóa đơn theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

(Tên doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Hôm nay, vào hồi … ngày ……….Tại văn phòng công ty …. (Tên doanh nghiệp)

Hội đồng hủy hóa đơn gồm có:

1. Ông/Bà: ……………………. Chức vụ: (Giám đốc/Tổng giám đốc)………- Chủ tịch Hội đồng

2. Ông/Bà: ……………………. Chức vụ: (Kế toán)……………………..  - Thành viên Hội đồng

3. Ông/Bà: ……………………. Chức vụ: (Thủ kho)…………………….  - Thành viên Hội đồng

Chúng tôi cùng tiến hành lập biên bản để huỷ số lượng hoá đơn trong Bảng kiểm kê hóa đơn cần huỷ của công ty theo hướng dẫn tại Điều 29 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ tài chính như sau:

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số  hóa đơn

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

Hội đồng huỷ hoá đơn của công ty …………… đã tiến hành thủ tục huỷ số lượng hoá đơn bằng phương pháp ........................ đối với tất cả các liên (số) hoá đơn nói trên. Hoá đơn huỷ được lưu giữ cùng với hồ sơ hủy hóa đơn tại công ty.

Biên bản kết thúc vào lúc………. cùng ngày, và được thông qua cho mọi người tham gia huỷ hoá đơn cùng nghe và tất cả cùng thống nhất ký tên trong biên bản./.

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

HỘI ĐỒNG HỦY HÓA ĐƠN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN