Quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn công ty TNHH một thành viên

Thành phần Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của doanh nghiệp. Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

(Tên doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

V/v : Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

(TỔNG)  GIÁM ĐỐC ………………………..(tên doanh nghiệp)

- Căn cứ Điều lệ ............................................  (tên doanh nghiệp);

- Căn cứ vào Thông tư số 39/2014/TT- BTC.

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1 : Nay thành lập Hội đồng hủy hóa đơn thuộc ................................... (tên doanh nghiệp);

Điều 2 : Thành viên của Hội đồng hủy hóa đơn gồm những người có tên sau đây :

1. Ông/ bà: ....................................................  – Chức vụ: .......................................

2. Ông/ bà: ....................................................  – Chức vụ: .......................................

Điều 3: Hội đồng hủy hóa đơn có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tiến hành hủy số hóa đơn còn tồn ở Công ty sau ngày ........................................................

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng hủy hóa đơn thuộc ...............................  (tên doanh nghiệp) có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

–  Như điều 2 (để thực hiện).

–  Lưu VPCT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN