Thông tư 51/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh hiệu lực thi hành của Thông tư 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính và ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thuộc tính văn bản
Thông tư 51/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh hiệu lực thi hành của Thông tư 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính và ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 51/2012/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/03/2012 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tóm tắt văn bản

BỘ TÀI CHÍNH
-------------
Số: 51/2012/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2012

 
 
THÔNG TƯ
ĐIỀU CHỈNH HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 15/2012/TT-BTC
NGÀY 08/02/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ BAN HÀNH MẪU TỜ KHAI HÀNG HÓA
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
 
 
Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 về đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành;
Thực hiện nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27/12/2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;
Bộ trưởng Bộ Tài chính điều chỉnh hiệu lực thi hành của Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính và ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 
 
Điều 1. Điều chỉnh hiệu lực thi hành của Thông tư số 15/2012/TT-BTC.
Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
Điều 2. Ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn phương thức khai hải quan.
1. Mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm:
a)Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (mẫu HQ/2002-XK) và phụ lục Tờ khai hàng hóa xuất khẩu có thuế (mẫu PLHQ/2002-XK);
b)Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (mẫu HQ/2002-NK) và phụ lục Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (mẫu PLHQ/2002-NK);
Các mẫu biểu quy định tại khoản 1 Điều này được in trên khổ giấy A4; người sử dụng có thể tự in trên hệ thống thông tin khai hải quan hoặc từ trang website của cơ quan Hải quan.
2. Ban hành phục lục hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu gồm:
a) Phụ lục 1: Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu;
b) Phụ lục 2: Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu;
c) Phục lục 3: Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu;
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 05 năm 2012 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 và thay thế Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2001 của Tổng cục Hải quan.
Trước thời điểm thông tư này có hiệu lực, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện việc áp dụng các mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các hướng dẫn phương thức khai hải quan theo quy định tại Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2001 của Tổng cục Hải quan.
2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

Nơi nhận:
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- VP Quốc Hội, VP Chủ tịch nước, VPCP;
- Viện kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Website Tổng cục Hải quan;
- Lưu VT, TCHQ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

VĂN BẢN LIÊN QUAN