Văn bản Luật Doanh nghiệp

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 2.394 văn bản (1/120 trang)
Lọc theo:
01

Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 03/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 16/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 66/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 15/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 43/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Ban hành: 11/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 11/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Nghị định 07/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ban hành: 10/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 1360/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 của Bộ Xây dựng

Ban hành: 29/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông tư 142/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chủ trách nhiệm

Ban hành: 29/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 2129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 29/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 2133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam

Ban hành: 29/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Nghị quyết 136/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 27/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 3643/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 27/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 2100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 (trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

Ban hành: 27/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 2090/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Ban hành: 26/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Nghị định 148/2017/NĐ-CP của Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Ban hành: 25/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Nghị định 147/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Ban hành: 25/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 81/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 25/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 2393/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018

Ban hành: 25/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 138/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 25/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cơ cấu lại Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đến năm 2020

Ban hành: 13/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết