xem-tiep xem-tiep
01

Quyết định 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực

Ban hành: 09/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Ban hành: 09/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính Phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018

Ban hành: 08/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 180/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 06/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 249/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng thuộc vi phạm chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 05/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Thông tư 68/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền

Ban hành: 28/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư 74/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

Ban hành: 29/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 31/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai

Ban hành: 29/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Nghị định 163/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics

Ban hành: 30/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Nghị định 04/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Ban hành: 04/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11794:2017 Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các phương tiện tương tự-Yêu cầu chung

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11805:2017 Đường sắt đô thị-Hệ thống hãm-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2017

Hiệu lực: Đã biết

03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2017/BCT An toàn trong khai thác quặng hầm lò

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-186:2017/BNNPTNT Sữa tươi nguyên liệu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2017/BCT An toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 20/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Khách hàng nói về chúng tôi!