xem-tiep xem-tiep
01

Nghị định 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

Ban hành: 15/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 66/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 15/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025

Ban hành: 12/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Nghị quyết 04/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 12/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Ban hành: 12/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Thông tư 26/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Ban hành: 29/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Ban hành: 05/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

Ban hành: 05/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 54/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000

Ban hành: 07/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 37/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM

Ban hành: 07/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-186:2017/BNNPTNT Sữa tươi nguyên liệu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2017/BCT An toàn trong khai thác quặng hầm lò

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2017/BCT An toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2017/BCT An toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 20/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 13:2017/BKHCN Máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 05/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Khách hàng nói về chúng tôi!