xem-tiep xem-tiep
01

Quyết định 152/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

Ban hành: 22/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện

Ban hành: 19/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới

Ban hành: 19/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 01/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Ban hành: 18/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 79/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025

Ban hành: 18/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ban hành: 07/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 11/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 60/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn

Ban hành: 08/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 38/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân

Ban hành: 13/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 132/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

Ban hành: 15/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-186:2017/BNNPTNT Sữa tươi nguyên liệu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2017/BCT An toàn trong khai thác quặng hầm lò

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2017/BCT An toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2017/BCT An toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 20/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 13:2017/BKHCN Máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 05/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Khách hàng nói về chúng tôi!