Văn bản hợp nhất

Văn bản hợp nhất, hợp nhất văn bản sửa đổi, bổ sung với văn bản được sửa đổi, bổ sung, Văn bản hợp nhất mới ban hành

Tìm thấy 857 văn bản (1/43 trang)
Lọc theo:
01

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện kinh doanh than

Xác thực: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

02

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu than

Xác thực: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

03

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

Xác thực: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

04

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản

Xác thực: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

05

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Xác thực: 11/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

06

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2017 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Xác thực: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

07

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

Xác thực: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

08

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2017 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn điều kiện và phạm vi chuyên môn của cơ sở y tế điều trị bằng thuốc kháng HIV

Xác thực: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

09

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2017 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư 11/2001/TT-BYT ngày 06/06/2001 hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp

Xác thực: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

10

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2017 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải

Xác thực: 21/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

11

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNV năm 2017 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thanh niên

Xác thực: 05/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

12

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2017 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Xác thực: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

13

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2017 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Xác thực: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

14

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2017 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Xác thực: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

15

Văn bản hợp nhất 6312/VBHN-BTP năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Quyết định quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Xác thực: 29/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

16

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2017 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

Xác thực: 29/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

17

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

Xác thực: 28/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

18

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2017 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 17/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

19

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2017 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Xác thực: 09/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

20

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNV năm 2017 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Nghị định 24/10/2010/NĐ-CP)

Xác thực: 09/11/2017

Hiệu lực: Đã biết