Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 4.802 văn bản (1/241 trang)
Lọc theo:
01

Quyết định 249/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng thuộc vi phạm chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 05/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 03/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 169/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018

Ban hành: 02/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 31/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 162/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý

Ban hành: 31/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Thông tư 11/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Ban hành: 30/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông tư 10/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 30/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Chỉ thị 555/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2018

Ban hành: 26/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 01/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Ban hành: 26/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 102/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 24/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Thông tư 06/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2017/TT-BTC ngày 18/04/2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho ngân sách Nhà nước

Ban hành: 24/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 103/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 24/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Ban hành: 22/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 19/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 19/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông tư 04/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

Ban hành: 17/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 01/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

Ban hành: 16/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 15/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 15/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 32/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

Ban hành: 12/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết