Nghị định 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Thuộc tính văn bản
Nghị định 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 61/2006/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 20/06/2006 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách
Tóm tắt văn bản
chính phủ

NGH ĐNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 61/2006/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2006

VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO,

CÁN BỘ QUẢN Lí GIÁO DỤC CễNG TÁC Ở TRƯỜNG CHUYấN BIỆT,

Ở VÙNG Cể ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - Xà HỘI ĐẶC BIỆT KHể KHĂN

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chớnh phủ ngày 25 thỏng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giỏo dục ngày 14 thỏng 6 năm 2005;

Xột đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giỏo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chớnh,

 

NGHỊ ĐỊNH :

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

Nghị định này quy định cỏc chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đói khỏc đối với cỏc đối tượng nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục đang cụng tỏc sau đõy:

1. Nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục trong biờn chế hoặc đang trong thời gian tập sự hay đang hợp đồng, hưởng lương theo ngạch, bậc quy định của nhà nước.

2. Nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục khụng thuộc biờn chế Nhà nước hoặc đang trong thời gian tập sự hay hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu hợp phỏp khụng thuộc ngõn sỏch nhà nước.

3. Cỏn bộ quản lý giỏo dục quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này bao gồm:

a) Hiệu trưởng, Phú Hiệu trưởng, Giỏm đốc, Phú Giỏm đốc cỏc trung tõm, cơ sở giỏo dục và đào tạo;

b) Cỏc nhà giỏo được phõn cụng làm việc tại cỏc phũng, ban chuyờn mụn, nghiệp vụ của cỏc cơ sở giỏo dục và đào tạo hoặc cụng tỏc tại cỏc Phũng Giỏo dục và Đào tạo.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định này bao gồm:

1. Trường chuyờn biệt quy định tại Nghị định này theo quy định tại cỏc Điều 61, 62, 63 và 64 của Luật Giỏo dục bao gồm:

a) Trường phổ thụng dõn tộc nội trỳ, trường phổ thụng dõn tộc bỏn trỳ, trường dự bị đại học;

b) Trường chuyờn, trường năng khiếu;

c) Trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật;

d) Trường giỏo dưỡng.

2. Vựng cú điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khú khăn theo quy định của phỏp luật.

Điều 3. Nguyờn tắc ỏp dụng cỏc chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đói và cỏch tớnh cỏc loại phụ cấp

1. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này được hưởng cỏc chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đói quy định tại Nghị định này từ nguồn ngõn sỏch nhà nước.

2. Đối với cỏc nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục đang cụng tỏc tại cỏc trường chuyờn biệt đúng trờn địa bàn cú điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khú khăn được hưởng cỏc chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đói quy định tại cỏc Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15 Nghị định này.

3. Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này được cơ sở giỏo dục, đào tạo vận dụng và cho hưởng cỏc chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đói quy định tại Nghị định này từ nguồn thu hợp phỏp ngoài ngõn sỏch nhà nước.

4. Cỏc loại phụ cấp, trợ cấp, ưu đói quy định trong Nghị định này là những phụ cấp ỏp dụng theo nguyờn tắc cộng số học trờn cơ sở tớnh theo tỷ lệ phần trăm (%) mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lónh đạo, phụ cấp thõm niờn vượt khung (nếu cú) của đối tượng được hưởng.

Chương II

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN Lí GIÁO DỤC

CễNG TÁC TẠI CÁC TRƯỜNG CHUYấN BIỆT

 

Điều 4. Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyờn mụn, nghiệp vụ

Nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục đang cụng tỏc tại trường chuyờn biệt khi được cử đi học bồi dưỡng về chuyờn mụn, nghiệp vụ, ngoại ngữ được hỗ trợ tiền mua tài liệu để học tập và hỗ trợ 100% tiền học phớ và tiền phụ cấp đi lại, nhà ở. Mỗi năm ớt nhất 1 lần, nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục đó cú thành tớch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học được Nhà nước cấp kinh phớ, tạo điều kiện để đi tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm với cỏc đơn vị bạn trong nước.

Điều 5. Phụ cấp ưu đói

1. Mức phụ cấp 50% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lónh đạo, phụ cấp thõm niờn vượt khung (nếu cú) ỏp dụng đối với nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục đang cụng tỏc tại trường năng khiếu thể dục thể thao; trường năng khiếu nghệ thuật; trường phổ thụng dõn tộc bỏn trỳ; trường dự bị đại học.

2. Mức phụ cấp 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lónh đạo, phụ cấp thõm niờn vượt khung (nếu cú) ỏp dụng đối với nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục đang cụng tỏc tại trường phổ thụng dõn tộc nội trỳ, trường trung học phổ thụng chuyờn, trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật.

3. Nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục đang cụng tỏc tại trường giỏo dưỡng hưởng phụ cấp phục vụ quốc phũng, an ninh và phụ cấp thõm niờn quy định tại điểm a và đ khoản 8 Điều 6 của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 thỏng 12 năm 2004 của Chớnh phủ về chế độ tiền lương đối với cỏn bộ, cụng chức, viờn chức và lực lượng vũ trang, trong trường hợp khoản phụ cấp được hưởng này thấp hơn mức quy định tại khoản 2 của Điều này thỡ được hưởng thờm tỷ lệ phần trăm (%) chờnh lệch để đạt được mức phụ cấp ưu đói bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lónh đạo, phụ cấp thõm niờn vượt khung (nếu cú).

4. Nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục đang cụng tỏc ở trường chuyờn biệt hưởng phụ cấp ưu đói với mức được quy định tại Điều này và khụng hưởng phụ cấp ưu đói với mức đó quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 thỏng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chớnh phủ về chế độ phụ cấp ưu đói đối với nhà giỏo đang trực tiếp giảng dạy trong cỏc cơ sở giỏo dục cụng lập.

Điều 6. Phụ cấp trỏch nhiệm

Nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục đang cụng tỏc tại trường chuyờn biệt được hưởng hệ số phụ cấp trỏch nhiệm 0,3 so với mức lương tối thiểu.

Chương III

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN Lí GIÁO DỤC

CễNG TÁC TẠI VÙNG Cể ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - Xà HỘI

ĐẶC BIỆT KHể KHĂN

Điều 7. Phụ cấp ưu đói

 

Nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục đang cụng tỏc tại cỏc cơ sở giỏo dục, đào tạo thuộc vựng cú điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khú khăn được hưởng phụ cấp ưu đói mức 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lónh đạo, phụ cấp thõm niờn vượt khung (nếu cú) và khụng hưởng phụ cấp ưu đói đó quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 thỏng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chớnh phủ về chế độ phụ cấp ưu đói đối với nhà giỏo đang trực tiếp giảng dạy trong cỏc cơ sở giỏo dục cụng lập.

 

Điều 8. Phụ cấp thu hỳt

 

1. Nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khỏc đến) được điều động đến cụng tỏc hoặc hiện đang cụng tỏc tại vựng cú điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khú khăn được hưởng phụ cấp thu hỳt bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lónh đạo, phụ cấp thõm niờn vượt khung (nếu cú).

 

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hỳt khụng quỏ 5 năm. Thời điểm tớnh hưởng phụ cấp thu hỳt của cỏc đối tượng được xỏc định như sau:

 

a) Tớnh từ ngày nhận quyết định đối với cỏc nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục được điều động đến sau khi Nghị định này cú hiệu lực;

 

b) Tớnh từ ngày Nghị định này cú hiệu lực đối với cỏc nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục đang cụng tỏc tại vựng cú điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khú khăn nhưng chưa được hưởng phụ cấp thu hỳt theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 thỏng 7 năm 2001 của Chớnh phủ về chớnh sỏch đối với nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục cụng tỏc ở trường chuyờn biệt, ở vựng cú điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khú khăn;

 

c) Tớnh từ ngày được hưởng phụ cấp thu hỳt theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 thỏng 7 năm 2001 của Chớnh phủ đối với cỏc nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục đang hưởng phụ cấp thu hỳt theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 thỏng 7 năm 2001 của Chớnh phủ.

Điều 9. Thời hạn luõn chuyển nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục và trợ cấp chuyển vựng

 

1. Thời hạn luõn chuyển nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục đến cụng tỏc tại vựng cú điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khú khăn là 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam. Hết thời hạn cụng tỏc núi trờn, nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục được cơ quan quản lý giỏo dục cú thẩm quyền sắp xếp luõn chuyển cụng tỏc trở về nơi ở và làm việc cuối cựng trước khi luõn chuyển đến cụng tỏc tại vựng cú điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khú khăn hoặc tạo điều kiện để nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục liờn hệ chuyển cụng tỏc, giải quyết thuyờn chuyển theo nguyện vọng.

 

2. Cơ quan quản lý giỏo dục, địa phương nơi nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục luõn chuyển trở về cú trỏch nhiệm tiếp nhận, sắp xếp và bố trớ việc làm đồng thời luõn chuyển người khỏc đi thay thế nếu cú yờu cầu. Nếu cú khú khăn về biờn chế và quỹ lương sẽ được điều chỉnh về biờn chế và quỹ lương. Hết thời hạn trờn, nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục tỡnh nguyện ở lại để tiếp tục cụng tỏc và ổn định cuộc sống lõu dài thỡ được xột để cấp đất làm nhà, làm kinh tế trang trại, kinh tế gia đỡnh và được vay vốn làm nhà, làm kinh tế với lói suất ưu đói trả dần trong 10 năm.

 

3. Nếu nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục cú gia đỡnh chuyển đi theo thỡ được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho cỏc thành viờn đi cựng và được trợ cấp chuyển vựng bằng 6.500.000 đồng (sỏu triệu năm trăm ngàn đồng) cho một hộ.

 

Điều 10. Trợ cấp lần đầu

 

Nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục khi được luõn chuyển đến cụng tỏc tại cỏc cơ sở giỏo dục ở vựng cú điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khú khăn được hưởng trợ cấp lần đầu 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) cho một người. Ủy ban nhõn dõn cấp huyện của địa phương cú trỏch nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho cỏc nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục được chuyển đến địa phương.

 

Điều 11. Phụ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch

 

Đối với những vựng thực sự thiếu nước ngọt và sạch theo mựa, nhà giỏo và cỏn bộ quản lý giỏo dục được giải quyết chế độ phụ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày sau khi đó trừ phần chi phớ nước ngọt sinh hoạt được tớnh trong tiền lương. Ủy ban nhõn dõn cỏc tỉnh cú vựng thiếu nước ngọt và sạch căn cứ vào tỡnh hỡnh cụ thể của cỏc xó, hải đảo thiếu nước sạch và ngọt để quyết định thời gian và mức phụ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch cho phự hợp với từng địa phương.

Điều 12. Phụ cấp lưu động

Nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục đang làm chuyờn trỏch về xoỏ mự chữ và phổ cập giỏo dục mà phải thường xuyờn đi đến cỏc thụn, bản, phum, soúc được hưởng phụ cấp lưu động hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu.

Điều 13. Phụ cấp dạy bằng tiếng và chữ viết của người dõn tộc thiểu số

Nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục đang dạy bằng tiếng và chữ viết của cỏc dõn tộc thiểu số thỡ được hưởng thờm phụ cấp 50% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thõm niờn vượt khung (nếu cú).

Điều 14. Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyờn mụn, nghiệp vụ

1. Nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục đang cụng tỏc ở vựng cú điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khú khăn được hưởng trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyờn mụn, nghiệp vụ như quy định tại Điều 4 Chương II của Nghị định này.

2. Nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục cụng tỏc tại vựng dõn tộc thiểu số thuộc vựng cú điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khú khăn tự học tiếng dõn tộc để phục vụ cụng tỏc được hỗ trợ tiền mua tài liệu và bồi dưỡng cho việc tự học tiếng bằng hoặc tương đương số tiền hỗ trợ cho việc học tập như ở cỏc trường, lớp chớnh quy.

Điều 15. Khen thưởng

1. Nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục cụng tỏc tại vựng cú điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khú khăn cú nhiều thành tớch đúng gúp cho sự nghiệp giỏo dục thỡ được xột phong tặng danh hiệu Nhà giỏo Nhõn dõn, Nhà giỏo Ưu tỳ, Kỷ niệm chương Vỡ sự nghiệp giỏo dục theo quy định của phỏp luật.

2. Tiờu chuẩn về thời gian cụng tỏc và thời gian đó trực tiếp giảng dạy để xột tặng Kỷ niệm chương Vỡ sự nghiệp giỏo dục, phong tặng Nhà giỏo Nhõn dõn, Nhà giỏo Ưu tỳ đối với nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục cụng tỏc ở vựng cú điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khú khăn được quy đổi hoặc giảm bớt theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giỏo dục và Đào tạo.

 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 16. Hiệu lực thi hành

 

1. Nghị định này cú hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Cụng bỏo.

2. Cỏc chế độ phụ cấp quy định tại cỏc Điều 5, 7, 8 và 13 của Nghị định này ỏp dụng thay thế cho cỏc quy định về chế độ phụ cấp tại cỏc Điều 5, 7, 8 và 13 Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 thỏng 7 năm 2001 của Chớnh phủ về chớnh sỏch đối với nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục cụng tỏc ở trường chuyờn biệt, ở vựng cú điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khú khăn và được tớnh để truy lĩnh theo mức phụ cấp mới cho cỏc đối tượng được hưởng theo quy định kể từ ngày 01 thỏng 10 năm 2004.

3. Nghị định này thay thế Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 thỏng 7 năm 2001 của Chớnh phủ về chớnh sỏch đối với nhà giỏo, cỏn bộ quản lý giỏo dục cụng tỏc ở trường chuyờn biệt, ở vựng cú điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khú khăn.

Điều 17. Hướng dẫn thi hành

Bộ Giỏo dục và Đào tạo chủ trỡ, phối hợp với cỏc Bộ Tài chớnh, Bộ Nội vụ chịu trỏch nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 18. Trỏch nhiệm thi hành

Cỏc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chớnh phủ, Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trỏch nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải