Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Thông báo thay đổi thời gian, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp tư nhân

Khi có sự thay đổi phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trực tiếp.

 

I. Thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ

Trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới và đã qua sử dụng khác so với khung thời gian trích khấu hao quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC, doanh nghiệp phải lập phương án thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ trên cơ sở giải trình rõ các nội dung sau:

- Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế;

- Hiện trạng TSCĐ (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ tài sản, tình trạng thực tế của tài sản);

- Ảnh hưởng của việc tăng, giảm khấu hao TSCĐ đến kết quả sản xuất kinh doanh và nguồn vốn trả nợ các tổ chức tín dụng.

- Đối với các tài sản hình thành từ dự án đầu tư theo hình thức B.O.T, B.C.C thì doanh nghiệp phải bổ sung thêm Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

Trên cơ sở Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày được phê duyệt Phương án, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý.

 

II. Thay đổi phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ.

Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp.

Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

 

III. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định

- Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định;

- Thông báo thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định;

- Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện.

2. Thông báo thay đổi phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

- Thông báo thay đổi phương pháp trích khấu hao tài sản cố định;

- Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi