Nghị quyết về việc chia công ty TNHH một thành viên

Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết

(Tên doanh nghiệp)

----------------

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày ...... tháng ....... năm …

CHỦ SỞ HỮU ................. (Tên doanh nghiệp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ ……………. (Tên doanh nghiệp);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án chia ………… (Tên Công ty bị chia) thành …… (số lượng công ty sẽ thành lập mới) pháp nhân mới, cụ thể như sau:

1. Công ty bị chia

Tên công ty: .....................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................................................

2. Các công ty sẽ thành lập

2.1. Tên công ty: ...............................................................................................................................

2.2. Tên công ty: ...............................................................................................................................

.....

3. Nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty

...........................................................................................................................................................

4. Phương án sử dụng lao động

...........................................................................................................................................................

5. Thời hạn và thủ tục chuyển đổi tài sản của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập

...........................................................................................................................................................

6. Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia

...........................................................................................................................................................

7. Thời hạn thực hiện chia công ty

...........................................................................................................................................................

Điều 2:  Uỷ quyền

- Giao Ông /Bà ………… (tên người đại diện theo pháp luật của công ty), đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thi hành

Các Ông/Bà Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Giám đốc Công ty, Trưởng phòng tài chính - Kế toán công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cơ quan ĐKKD;

- Lưu vp.

CHỦ SỞ HỮU

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN