Bảng phân bổ thuế GTGT - mẫu số 01-6/GTGT

Bảng phân bổ thuế GTGT - Mẫu số: 01-6/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/ 11/2013 của Bộ Tài chính)

BẢNG PHÂN BỔ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO ĐỊA PHƯƠNG NƠI ĐÓNG TRỤ SỞ CHÍNH VÀ
CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÓ CƠ SỞ SẢN XUẤT TRỰC THUỘC KHÔNG THỰC HIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT)

[01] Kỳ tính thuế: tháng........... năm.......hoặc quý....năm.......
 
[02] Tên người nộp thuế:.....................................................................................................................
[03] Mã số thuế:...................................................................................................................................
[04] Tên đại lý thuế (nếu có):...............................................................................................................
[05] Mã số thuế:...................................................................................................................................
[06] Số thuế phải nộp của người nộp thuế:.........................................................................................
[07] Doanh thu chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra của người nộp thuế:........................
Đơn vị: đồng Việt Nam
Tên cơ sở
sản xuất trực thuộc
Mã số thuế Cơ quan thuế trực tiếp quản lý Doanh thu của sản phẩm sản xuất
của cơ sở sản xuất trực thuộc
Số thuế phải nộp
cho từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc
Số thuế phải nộp cho từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trong trường hợp [06] < [16]
Hàng hóa chịu thuế suất 5% Hàng hóa chịu
thuế suất 10%
Tổng 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
[09] [10] [11] [12] [13] [14] = [12] + [13] [15] = 1%x[12]+ 2%x[13] [17] = [06] x ([14]/[07])
Cơ sở A …….            
Cơ sở B ……..            
Cơ sở C ……..            
               
Tổng cộng: [16] = ∑[15] [18] = ∑[17]
Số thuế phải nộp cho địa phương nơi có trụ sở chính ([19] = [06] - [16]): ………………………………………..
Số thuế phải nộp cho địa phương nơi có trụ sở chính trong trường hợp [06] < [16]   ([20] = [06] - [18]): ……………………………………….
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:……………………..………………….
Chứng chỉ hành nghề số:.........................................
   
                                      ........., ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
       (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
Ghi chú:
- Số liệu trên chỉ tiêu [06] được lấy từ chỉ tiêu [40] của Tờ khai 01/GTGT
- Trường hợp trong kỳ tính thuế, chỉ tiêu [06] < chỉ tiêu [16] thì số thuế phải nộp cho từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được kê khai ở cột (9)
- GTGT: giá trị gia tăng
Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN