Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp - mẫu số 01-7/GTGT

Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp - Mẫu số: 01-7/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính

BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÓ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT LIÊN TỈNH.

(Kèm theo Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)


[01] Kỳ tính thuế: tháng...... năm hoặc quý.....năm.....

[02] Tên người nộp thuế:……………………………………..............................................

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………….......................................

[05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Tên công trình

Doanh thu

Cơ quan thuế địa phương quản lý

Tỷ lệ phân bổ (%)

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Công trình A

Cơ quan thuế A

2

Công trình B

Cơ quan thuế B

Cơ quan thuế C

...

...

...

Tổng cộng:

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

…, ngày …tháng …năm …

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN