Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 2.980 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
2941

Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

Ban hành: 20/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
2942

Thông tư 38/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ, kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Ban hành: 19/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2015
2943

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập

Ban hành: 16/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2015
2944

Nghị định 49/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành: 15/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
2945

Chỉ thị 6036/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục

Ban hành: 17/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2014
2946

Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Ban hành: 28/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2014
2947

Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

Ban hành: 10/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2012
2948

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật của Quốc hội, số 14/2012/QH13

Ban hành: 20/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2012
2949

Nghị định 125/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2012
2950

Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 26/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2011
2951

Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Ban hành: 04/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2011
2952

Thông tư 40/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 30/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2011
2953

Thông tư 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật

Ban hành: 09/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2010
2954

Thông tư 22/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học

Ban hành: 12/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2009
2955

Quyết định 103/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015

Ban hành: 21/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
2956

Quyết định 19/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành “Quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài”

Ban hành: 18/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2007
2957

Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh

Ban hành: 10/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2007
2958

Quyết định 112/2005/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010"

Ban hành: 18/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2005
2959

Quyết định 35/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định điều kiện của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa

Ban hành: 23/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2005
2960

Nghị quyết 40/2000/NQ-QH10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông do Quốc hội ban hành

Ban hành: 09/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
Vui lòng đợi