Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 5.901 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
21

Công văn 7337/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 và phát động Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc

Ban hành: 04/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
22

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Ban hành: 04/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
23

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học

Ban hành: 04/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2020
24

Nghị quyết 125/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

Ban hành: 03/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
25

Công văn 2772/GDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 31/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2020
26

Quyết định 25/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Ban hành: 31/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2020
27

Công văn 3313/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

Ban hành: 28/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
28

Công văn 2718/GDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện chuyển phát học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI)

Ban hành: 28/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2020
29

Kế hoạch 680/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao trong trường học cho đội ngũ giáo viên cốt cán làm công tác giáo dục thể chất

Ban hành: 28/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
30

Công văn 3321/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” trong các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm năm học 2020 - 2021

Ban hành: 28/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2020
31

Công văn 2742/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2020 - 2021

Ban hành: 28/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
32

Công văn 3323/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền các bài tập thể dục dành cho học sinh tập luyện nâng cao sức khỏe phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 28/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2020
33

Quyết định 1143/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Ban hành: 27/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
34

Công văn 3281/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Ban hành: 27/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
35

Quyết định 2472/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2)

Ban hành: 27/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2020
36

Kế hoạch 171/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác Y tế trường học năm học 2020-2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
37

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 26/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
38

Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Ban hành: 26/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
39

Hướng dẫn liên ngành 2686/HDLN:GDĐT-YT của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch COVID-19 năm học 2020 - 2021

Ban hành: 25/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
40

Quyết định 2438/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều động cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2)

Ban hành: 25/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
Vui lòng đợi