Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 5.821 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Công điện 1224/CĐ-BCĐ của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Ban hành: 04/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2020
02

Công văn 2873/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Ban hành: 03/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2020
03

Quyết định 2172/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 03/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
04

Công văn 2832/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

Ban hành: 30/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
05

Công văn 2809/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc góp ý Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo mã cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
06

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
07

Công văn 3462/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
08

Công văn 2405/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
09

Quyết định 2084/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
10

Công văn 2206/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hải Phòng về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
11

Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
12

Công văn 1906/SGDĐT-CTrTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 26/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2020
13

Công văn 1899/SGDĐT-CTrTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 24/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2020
14

Kế hoạch 594/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020

Ban hành: 24/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
15

Công văn 2749/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học mới 2020-2021 cho học sinh sinh viên

Ban hành: 24/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
16

Kế hoạch 593/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020

Ban hành: 24/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
17

Công văn 2744/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020

Ban hành: 23/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2020
18

Quyết định 2046/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường mở mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo phục vụ xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2021

Ban hành: 22/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2020
19

Công văn 2641/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính thông tin tại Công văn 419/BGDĐT-GDĐH ngày 14/02/2020

Ban hành: 20/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2020
20

Nghị định 84/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Ban hành: 17/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2020
Vui lòng đợi