Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.210 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01
02

Quyết định 638/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện

03

Quyết định 815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Tiểu học Trung Hưng 1, huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

04

Quyết định 816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Mầm non Trường Thành, huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

05

Quyết định 814/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Mầm non Thới Thạnh, huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

06

Quyết định 922/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

07

Quyết định 579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

08
09

Quyết định 626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Lịch sử theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

10

Quyết định 339/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" năm 2023

11
12

Quyết định 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Tâm Anh

13

Quyết định 412/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Yên Bái

14

Kế hoạch 67/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

15

Quyết định 110/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 và lớp 10 Trung học phổ thông Chuyên năm học 2023 - 2024

16
17

Quyết định 1129/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn

18

Kế hoạch 205/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Nghệ An

19

Quyết định 437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

20

Quyết định 573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Đề án xã hội hóa giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Thái Bình đến năm 2025 định hướng đến năm 2030