Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 2.865 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
2841

Quyết định 879/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ban hành: 25/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2016
2842

Quyết định 108/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước năm 2016

Ban hành: 23/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
2843

Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tào, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh

Ban hành: 16/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2015
2844

Thông tư 31/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

Ban hành: 16/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2014
2845

Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

Ban hành: 26/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2014
2846

Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Ban hành: 15/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2014
2847

Quyết định 26/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Ban hành: 26/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2014
2848

Nghị định 124/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Ban hành: 14/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2013
2849

Thông tư 15/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề

Ban hành: 28/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2013
2850

Thông tư 20/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học

Ban hành: 06/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2013
2851

Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Ban hành: 25/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2012
2852

Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 26/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2011
2853

Thông tư 39/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Ban hành: 23/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2010
2854

Thông tư 31/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06/11/2007, Quyết định số 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2008, Thông tư số 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 18/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2010
2855

Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề

Ban hành: 14/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2010
2856

Thông tư 22/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học

Ban hành: 12/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2009
2857

Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh

Ban hành: 10/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2007
2858

Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành: 20/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2007
2859

Quyết định 112/2005/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010"

Ban hành: 18/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2005
2860

Quyết định 100/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về giá thiết bị dạy và học lớp 2, lớp 7

Ban hành: 23/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2004
Vui lòng đợi