Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 6.000 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
2861

Quyết định 1878/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 15/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2014
2862

Quyết định 1625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020

Ban hành: 11/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2014
2863

Quyết định 1534/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam

Ban hành: 28/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2014
2864

Quyết định 4246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt văn kiện dự án "Tăng cường quan hệ đối tác giữa Nhà nước với các tổ chức xã hội nhằm nâng cao tiếp cận dịch vụ giáo dục cho trẻ khuyết tật" do tổ chức Caritas Thụy Sỹ tại Việt Nam tài trợ cho Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội

Ban hành: 12/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2014
2865

Công văn 1332/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án thành lập Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 30/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2014
2866

Quyết định 1269/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực các cơ sở dạy nghề của tổ chức công đoàn đến năm 2020"

Ban hành: 30/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2014
2867

Quyết định 3640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Quyết định 1443/QĐ-UBND ngày 26/03/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất Iượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 25/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2014
2868

Quyết định 1186/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Việt Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành: 21/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2014
2869

Quyết định 798/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh

Ban hành: 07/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2014
2870

Công văn 3372/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ban hành: 30/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2014
2871

Quyết định 737/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, giám sát thi công xây dựng công trình

Ban hành: 26/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2014
2872

Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 14/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2014
2873

Quyết định 1288/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm

Ban hành: 12/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2014
2874

Quyết định 1154/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản

Ban hành: 26/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2014
2875

Thông báo 314/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả hội thảo toàn quốc về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Ban hành: 12/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2014
2876

Thông báo 30/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Bru-nây Đa-rút-xa-lam về hợp tác giáo dục

Ban hành: 07/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2014
2877

Thông tư 14/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

Ban hành: 05/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2014
2878

Công văn 3100/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đề án cải tiến thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Ban hành: 05/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2014
2879

Quyết định 1451/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

Ban hành: 26/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2014
2880

Công văn 1933/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014 đối với môn Ngữ văn

Ban hành: 15/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2014
Vui lòng đợi