(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTG abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP
 

* (SMS: 1925/QD-TTg) - Ngày 30/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1925/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội.  


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 4073/QD-TCHQ) - Ngày 01/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 4073/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình giải quyết miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng.

* (SMS: 5528/TCT-PC) - Ngày 30/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5528/TCT-PC về niêm yết thủ tục hành chính thuế.

* (SMS: 5483/TCT-DNL) - Ngày 28/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5483/TCT-DNL về việc trả lời chính sách thuế.

* (SMS: 5478/TCT-CS) - Ngày 28/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5478/TCT-CS về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

* (SMS: 5473/TCT-CS) - Ngày 28/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5473/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 5443/TCT-TNCN) - Ngày 27/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5443/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 5421/TCT-KK) - Ngày 24/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5421/TCT-KK về việc kê khai, nộp phí, lệ phí của cơ quan hải quan.

* (SMS: 5409/TCT-KK) - Ngày 23/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5409/TCT-KK về việc xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 5408/TCT-KK) - Ngày 23/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5408/TCT-KK về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

* (SMS: 5403/TCT-CS) - Ngày 23/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5403/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 5400/TCT-CS) - Ngày 23/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5400/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 5399/TCT-CS) - Ngày 23/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5399/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 5397/TCT-CS) - Ngày 23/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5397/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 5396/TCT-CS) - Ngày 23/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5396/TCT-CS về việc ấn định thuế.

* (SMS: 5395/TCT-CS) - Ngày 23/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5395/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.  

* (SMS: 5394/TCT-CS) - Ngày 23/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5394/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 5392/TCT-TNCN) - Ngày 23/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5392/TCT-TNCN về kê khai thuế Nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài.

* (SMS: 5390/TCT-TNCN) - Ngày 23/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5390/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

* (SMS: 5389/TCT-TNCN) - Ngày 23/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5389/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

* (SMS: 5367/TCT-DNL) - Ngày 22/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5367/TCT-DNL về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng quảng cáo, cho, biếu tặng.

BẢO HIỂM

* (SMS: 125/NQ-CP) - Ngày 29/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 125/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

* (SMS: 5163/BHXH-CSYT) - Ngày 17/11/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5163/BHXH-CSYT về việc ký hợp đồng và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018.

* (SMS: 5162/BHXH-CSYT) - Ngày 17/11/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5162/BHXH-CSYT về việc tăng cường công tác giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
 

* (SMS: 44/CT-TTg) - Ngày 06/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 44/CT-TTg về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/04/2019.

* (SMS: 53/2017/TT-BTNMT) - Ngày 04/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 53/2017/TT-BTNMT về việc quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

ĐẦU TƯ
 

* (SMS: 1191/QD-BXD) - Ngày 17/11/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1191/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 5720/TB-KBNN) - Ngày 30/11/2017, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 5720/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2017.

* (SMS: 126/2017/TT-BTC) - Ngày 27/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 126/2017/TT-BTC về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.

* (SMS: 15601/BTC-KBNN) - Ngày 17/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15601/BTC-KBNN về việc hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền ngân sách Trung ương.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 7847/TB-TCHQ) - Ngày 30/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7847/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Phế liệu (lưới đánh cá nylon thải bỏ).

* (SMS: 25/2017/TT-BCT) - Ngày 29/11/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 25/2017/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018.

* (SMS: 7817/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7817/TCHQ-TXNK về hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

* (SMS: 7781/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7781/TCHQ-TXNK về vướng mắc phân loại hàng hóa "lò nướng bánh mì, tủ ủ bột".

* (SMS: 7770/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7770/TCHQ-GSQL về việc hỗ trợ triển khai thủ tục hải quan tại Cảng hàng không Phù Cát - Bình Định.

* (SMS: 7767/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7767/TCHQ-GSQL về việc thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

XÂY DỰNG

* (SMS: 1880/TTg-CN) - Ngày 05/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1880/TTg-CN về việc chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang.

* (SMS: 12835/VPCP-CN) - Ngày 30/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12835/VPCP-CN về việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 
* (SMS: 1104/QD-BXD) - Ngày 24/10/2017,
Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1104/QĐ-BXD về việc công nhận công trình xây dựng đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao đợt 2 năm 2017.

THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 1219/QD-BCD389) - Ngày 05/12/2017, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành Quyết định 1219/QĐ-BCĐ389 về việc ban hành Tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (SMS: 11448/BCT-TTTN) - Ngày 05/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 11448/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 49/2017/TT-BTNMT) - Ngày 30/11/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 49/2017/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.

* (SMS: 46/2017/TT-BGTVT) - Ngày 27/11/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 46/2017/TT-BGTVT quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển.


Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 6986/BYT-ATTP) - Ngày 06/12/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 6986/BYT-ATTP về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm.

* (SMS: 06/2017/TT-BKHDT) - Ngày 05/12/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

* (SMS: 6932/BYT-TB-CT) - Ngày 04/12/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 6932/BYT-TB-CT về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020 của Dự án "Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

* (SMS: 20300/QLD-DK) - Ngày 04/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20300/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 20299/QLD-DK) - Ngày 04/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20299/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 20298/QLD-DK) - Ngày 04/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20298/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 6845/BYT-TB-CT) - Ngày 29/11/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 6845/BYT-TB-CT về việc cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế.  

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
 

* (SMS: 5675/BGDDT-GDTC) - Ngày 30/11/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5675/BGDĐT-GDTC về việc tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước học sinh sinh viên.

* (SMS: 1807/QLCL-QLT) - Ngày 30/11/2017, Cục Quản lý chất lượng ban hành Công văn 1807/QLCL-QLT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
 

* (SMS: 12834/VPCP-KGVX) - Ngày 30/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12834/VPCP-KGVX về việc điều chỉnh thời gian trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 64/2013/NĐ-CP, Nghị định 93/2014/NĐ-CP.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 102-QD/TW) - Ngày 15/11/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 102-QĐ/TW về việc xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 2238/QD-BTTTT) - Ngày 05/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2238/QĐ-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 688/QĐ-BTTTT ngày 10/05/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ.

* (SMS: 36/2017/TT-BTTTT) - Ngày 29/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 36/2017/TT-BTTTT về việc quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.   

* (SMS: 2136/QD-BTTTT) - Ngày 28/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2136/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ.

* (SMS: 32/2017/TT-BTTTT) - Ngày 15/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 32/2017/TT-BTTTT quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

* (SMS: 30/2017/TT-BTTTT) - Ngày 15/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 30/2017/TT-BTTTT quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng.

* (SMS: 1919/QD-BTTTT) - Ngày 06/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1919/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH
 

* (SMS: 12973/VPCP-KGVX) - Ngày 05/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12973/VPCP-KGVX về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1927/QD-TTg) - Ngày 01/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1927/QĐ-TTg về việc công nhận Khu Du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

* (SMS: 1615/TCDL-LH) - Ngày 01/12/2017, Tổng cục Du lịch ban hành Công văn 1615/TCDL-LH về điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên theo quy định của Luật Du lịch 2017.

AN NINH TRẬT TỰ
 

* (SMS: 12851/VPCP-NC) - Ngày 30/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12851/VPCP-NC về các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra trong thời gian vừa qua.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 13006/VPCP-KSTT) - Ngày 05/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13006/VPCP-KSTT về đề xuất của Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân.

* (SMS: 298/2017/TT-BQP) - Ngày 01/12/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 298/2017/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

* (SMS: 1216/QD-UBQGVTE) - Ngày 01/12/2017, Ủy ban quốc gia về trẻ em ban hành Quyết định 1216/QĐ-UBQGVTE về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về trẻ em.

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 1959/QD-TTg) - Ngày 06/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1959/QĐ-TTg về việc công nhận Thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương.

* (SMS: 2402/QD-BTP) - Ngày 27/11/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2402/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp.


HÌNH SỰ
 

* (SMS: 08/CT-VKSTC) - Ngày 28/11/2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị 08/CT-VKSTC về tăng cường thanh tra đột xuất đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự.  

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1969/QD-TTg) - Ngày 07/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1969/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

* (SMS: 2239/QD-BTTTT) - Ngày 05/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2239/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế.

* (SMS: 1942/QD-TTg) - Ngày 04/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1942/QĐ-TTg về việc ông Phạm Quang Tùng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

* (SMS: 1905/QD-TTg) - Ngày 29/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1905/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình.

* (SMS: 4606/QD-BVHTTDL) - Ngày 28/11/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 4606/QĐ-BVHTTDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin.


CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 1875/CD-TTg) - Ngày 05/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1875/CĐ-TTg về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình đường dây 500 kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đường dây 500 kV Sông Mây - Tân Uyên, Trạm biến áp 500 kV Tân Uyên và đường dây đầu nối.

* (SMS: 4495/QD-BCT) - Ngày 30/11/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4495/QĐ-BCT quy định về giá bán điện.  

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 1940/QD-TTg) - Ngày 01/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1940/QĐ-TTg về việc xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương.

* (SMS: 1939/QD-TTg) - Ngày 01/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1939/QĐ-TTg về việc xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương.

* (SMS: 25/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 15/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 25/2017/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương.  

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 

* (SMS: 2334/QD-CTN) - Ngày 13/11/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2334/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2333/QD-CTN) - Ngày 13/11/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2333/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2332/QD-CTN) - Ngày 13/11/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2332/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.  

* (SMS: 2331/QD-CTN) - Ngày 13/11/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2331/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2330/QD-CTN) - Ngày 13/11/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2330/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.   

* (SMS: 1902/QD-TTg) - Ngày 29/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1902/QĐ-TTg về việc ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp.

* (SMS: 1738/QD-TANDTC) - Ngày 23/11/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 1738/QĐ-TANDTC về việc ban hành Quy chế cấp phát, sử dụng và quản lý trang phục, Giấy chứng minh Thẩm phán, Giấy chứng minh Hội thẩm, Giấy chứng nhận chức danh tư pháp, Giấy chứng nhận Tòa án nhân dân.

* (SMS: 49/2017/TT-BCA) - Ngày 26/10/2017, Bộ Công an ban hành Thông tư 49/2017/TT-BCA về việc quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi.  


XUẤT NHẬP CẢNH
 

* (SMS: 124/NQ-CP) - Ngày 29/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 124/NQ-CP về việc bổ sung Danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử.  

AN NINH QUỐC GIA
 

* (SMS: 43/CT-TTg) - Ngày 04/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 43/CT-TTg về việc tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994 - 2018).


TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (SMS: 126/NQ-CP) - Ngày 29/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.   

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 8404/QD-UBND) - Ngày 04/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 8404/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Nâng cao năng lực và phục hồi chức năng cho người khuyết tật thông qua thể thao dựa vào cộng đồng" do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật quận Bắc Từ Liêm.

* (SMS: 6160/UBND-KT) - Ngày 04/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6160/UBND-KT về việc triển khai thực hiện quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.   

* (SMS: 6153/UBND-KT) - Ngày 02/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6153/UBND-KT về việc chỉ đạo tăng cường công tác quản lý một số chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố sau giám sát đầu tư.

* (SMS: 39/2017/QD-UBND) - Ngày 01/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 39/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/03/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 8385/QD-UBND) - Ngày 01/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 8385/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội.

* (SMS: 238/KH-UBND) - Ngày 01/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 238/KH-UBND về công tác thanh tra năm 2018.

* (SMS: 22/CT-UBND) - Ngày 30/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 22/CT-UBND về việc thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 19/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 38/2017/QD-UBND) - Ngày 29/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 38/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.

* (SMS: 8222/QD-UBND) - Ngày 29/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 8222/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-4 tại ô quy hoạch B5, tỷ lệ 1/2000.

* (SMS: 8213/QD-UBND) - Ngày 29/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 8213/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực nối 02 phân khu đô thị S1, S2 - tuyến số 1, tỷ lệ 1/500.

* (SMS: 8212/QD-UBND) - Ngày 29/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 8212/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực nối 3 phân khu đô thị S1, S2, S3, tỷ lệ 1/500 - tuyến số 2.

* (SMS: 6054/UBND-NC) - Ngày 28/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6054/UBND-NC về việc đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp phục vụ và tham dự kỳ họp cuối năm 2017 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XV.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 60/2017/QD-UBND) - Ngày 05/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 60/2017/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa.

* (SMS: 6253/QD-UBND) - Ngày 29/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6253/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH AN GIANG
* (SMS: 83/2017/QD-UBND) - Ngày 30/11/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 83/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 44/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

* (SMS: 82/2017/QD-UBND) - Ngày 28/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 82/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng bị tố cáo.

UBND TỈNH SƠN LA

* (SMS: 41/2017/QD-UBND) - Ngày 06/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về việc quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La.

* (SMS: 39/2017/QD-UBND) - Ngày 01/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 39/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.

* (SMS: 40/2017/QD-UBND) - Ngày 30/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

* (SMS: 37/2017/QD-UBND) - Ngày 27/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Sơn La.

UBND TỈNH LONG AN


* (SMS: 60/2017/QD-UBND) - Ngày 28/11/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 60/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 26/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ


* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 27/11/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung tại điểm a khoản 4 Điều 1 của Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm Quyết định 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.  

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 97/2017/QD-UBND) - Ngày 24/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 97/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 96/2017/QD-UBND) - Ngày 23/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 96/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lý, bảo trì, khai thác cầu, đường giao thông nông thôn; phê duyệt quy trình quản lý, bảo trì, khai thác cầu và các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (SMS: 38/2017/QD-UBND) - Ngày 24/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 38/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

* (SMS: 39/2017/QD-UBND) - Ngày 24/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 39/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 26/2017/QĐ-UBND ngày 01/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

* (SMS: 37/2017/QD-UBND) - Ngày 14/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (SMS: 52/2017/QD-UBND) - Ngày 22/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 52/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
* (SMS: 36/2017/QD-UBND) - Ngày 16/11/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 36/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

* (SMS: 19/CT-UBND) - Ngày 10/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Chỉ thị 19/CT-UBND về việc phát triển năng lượng sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

UBND TỈNH PHÚ YÊN


* (SMS: 49/2017/QD-UBND) - Ngày 08/11/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 49/2017/QĐ-UBND về việc quy định Định mức thiết kế kỹ thuật và dự toán mức hỗ trợ vốn để thực hiện công trình lâm sinh thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.


* (SMS: 48/2017/QD-UBND) - Ngày 01/11/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 48/2017/QĐ-UBND về việc bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.