(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   [email protected], gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 147/TB-VPCP) - Ngày 17/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 147/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, giai đoạn 2011-2016, nhiệm vụ đến năm 2020.

* (SMS: 2462/VPCP-DMDN) - Ngày 17/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2462/VPCP-ĐMDN về việc báo cáo doanh nghiệp đã cổ phần hóa đăng ký giao dịch, niêm yết.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 913/TCT-CS) - Ngày 16/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 913/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 911/TCT-CS) - Ngày 16/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 911/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 906/TCT-CS) - Ngày 16/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 906/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 3365/BTC-TCHQ) - Ngày 14/03/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3365/BTC-TCHQ về việc triển khai thực hiện Nghị định 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế.

* (SMS: 854/TCT-CS) - Ngày 14/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 854/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 843/TCT-CS) - Ngày 14/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 843/TCT-CS về việc giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ.

* (SMS: 840/TCT-CS) - Ngày 14/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 840/TCT-CS về việc giải đáp chính sách tiền thuê đất.

* (SMS: 836/TCT-CS) - Ngày 14/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 836/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 834/TCT-DNL) - Ngày 14/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 834/TCT-DNL về chính sách thuế đối với hàng cho, biếu, tặng từ quỹ phúc lợi.

* (SMS: 3233/BTC-TCT) - Ngày 13/03/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3233/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

* (SMS: 807/TCT-CS) - Ngày 10/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 807/TCT-CS về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

* (SMS: 795/TCT-HTQT) - Ngày 10/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 795/TCT-HTQT về thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Pa-na-ma.

* (SMS: 1405/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1405/TCHQ-TXNK về việc triển khai thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

* (SMS: 14/2017/TT-BTC) - Ngày 15/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 14/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 376/QD-LDTBXH) - Ngày 14/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 376/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 493/QD-TLD) - Ngày 09/03/2017, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 493/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn.

* (SMS: 251/HD-TLD) - Ngày 02/03/2017, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn 251/HD-TLĐ về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 238/HD-TLĐ ngày 04/03/2014 thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 06/2017/QD-TTg) - Ngày 20/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 06/2017/QĐ-TTg về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ.

* (SMS: 19/2017/TT-BTC) - Ngày 28/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/2017/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 03/2017/QD-KTNN) - Ngày 21/03/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước.

* (SMS: 02/2017/QD-KTNN) - Ngày 13/03/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 02/2017/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình.

* (SMS: 820/TCT-DNL) - Ngày 13/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 820/TCT-DNL về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 1367/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1367/TCHQ-GSQL về việc cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm, văn hóa phẩm không kinh doanh.

* (SMS: 2394/VPCP-KTTH) - Ngày 15/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2394/VPCP-KTTH về việc Ấn Độ tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng nông sản từ Việt Nam.

* (SMS: 1606/TCHQ-CNTT) - Ngày 14/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1606/TCHQ-CNTT về việc triển khai thực hiện Quyết định 33/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử.

* (SMS: 762/QD-TCHQ) - Ngày 13/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 762/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm của ngành Hải quan năm 2017.

XÂY DỰNG

* (SMS: 2469/VPCP-CN) - Ngày 17/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2469/VPCP-CN về việc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng nhà ga hành khách Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

* (SMS: 03/2017/TT-BXD) - Ngày 16/03/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 2284/BCT-TTTN) - Ngày 21/03/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2284/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 898/QD-BYT) - Ngày 15/03/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 898/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy PlasmaMed.

* (SMS: 869/QD-BYT) - Ngày 14/03/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 869/QĐ-BYT về việc phê duyệt Tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Thanh tra Y tế".

* (SMS: 868/QD-BYT) - Ngày 14/03/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 868/QĐ-BYT về việc phê duyệt Tài liệu "Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Viện trưởng các Viện thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật".

GIAO THÔNG

* (SMS: 2531/VPCP-KTTH) - Ngày 18/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2531/VPCP-KTTH về việc vận chuyển hàng hóa trung chuyển giữa các cảng biển quốc tế.

* (SMS: 335/QD-TTg) - Ngày 17/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 335/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

* (SMS: 392/TTg-CN) - Ngày 16/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 392/TTg-CN về việc đầu tư tuyến cao tốc từ Ninh Bình đến Nam Định.

* (SMS: 07/2017/TT-BGTVT) - Ngày 14/03/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 07/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.

* (SMS: 2239/BGTVT-QLDN) - Ngày 06/03/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 2239/BGTVT-QLDN về kế hoạch giám sát tài chính năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải.

* (SMS: 01/2017/TT-BGTVT) - Ngày 20/01/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 01/2017/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 149/TB-VPCP) - Ngày 21/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 149/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng.

* (SMS: 1099/BGDDT-GDMN) - Ngày 21/03/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1099/BGDĐT-GDMN về việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non.

* (SMS: 1067/BGDDT-TCCB) - Ngày 17/03/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1067/BGDĐT-TCCB về việc báo cáo đánh giá về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

* (SMS: 178/KH-BGDDT) - Ngày 16/03/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch 178/KH-BGDĐT về việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục.


KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 27/2017/ND-CP) - Ngày 15/03/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 27/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 1342/BNV-VKH) - Ngày 15/03/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 1342/BNV-VKH về việc báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 05/2017/QD-TTg) - Ngày 16/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 05/2017/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 347/QD-TTg) - Ngày 21/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 347/QĐ-TTg về việc phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

* (SMS: 28/2017/ND-CP) - Ngày 20/03/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. 

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 150/TB-VPCP) - Ngày 21/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 150/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

* (SMS: 408/QD-LDTBXH) - Ngày 20/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công.

* (SMS: 114/QD-UBDT) - Ngày 17/03/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 114/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Quyết định thay thế Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/03/2011 và Quyết định 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 142/TB-VPCP) - Ngày 16/03/2017, Văn phòng Chính ban hành Thông báo 142/TB-VPCP phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020.

* (SMS: 139/TB-VPCP) - Ngày 15/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 139/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2017.

* (SMS: 134/TB-VPCP) - Ngày 14/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 134/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 166/QD-BTC) - Ngày 25/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 166/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính tính đến hết ngày 31/12/2016.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 352/QD-TTg) - Ngày 22/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 352/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

* (SMS: 157/QD-BCDCCTLBHXH) - Ngày 21/03/2017, Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công ban hành Quyết định 157/QĐ-BCĐCCTLBHXH về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

* (SMS: 338/QD-TTg) - Ngày 17/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 338/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2021.

* (SMS: 337/QD-TTg) - Ngày 17/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 337/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 107/QD-UBDT) - Ngày 16/03/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 107/QĐ-UBDT về việc thành lập Hội đồng tư vấn giao trực tiếp thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017.

* (SMS: 106/QD-UBDT) - Ngày 16/03/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 106/QĐ-UBDT về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Đề án "Chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số".

* (SMS: 105/QD-UBDT) - Ngày 15/03/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 105/QĐ-UBDT về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/03/2011 và Quyết định 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 104/QD-UBDT) - Ngày 15/03/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 104/QĐ-UBDT về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017.

* (SMS: 2364/VPCP-NN) - Ngày 15/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2364/VPCP-NN về việc phân công Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động "Không còn nạn đói" ở Việt Nam giai đoạn 2016-2025.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 391/CD-TTg) - Ngày 16/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 391/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 728/QD-BNN-CN) - Ngày 14/03/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 728/QĐ-BNN-CN về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực chăn nuôi.

* (SMS: 04/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 24/02/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục các loại động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 03/2017/NQ-HDTP) - Ngày 16/03/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

* (SMS: 752/BTP-PBGDPL) - Ngày 10/03/2017, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 752/BTP-PBGDPL về việc tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

* (SMS: 751/BTP-PBGDPL) - Ngày 10/03/2017, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 751/BTP-PBGDPL về việc nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

* (SMS: 388/QD-CTN) - Ngày 27/02/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 388/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 387/QD-CTN) - Ngày 27/02/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 387/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 386/QD-CTN) - Ngày 27/02/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 386/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 385/QD-CTN) - Ngày 27/02/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 385/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 383/QD-CTN) - Ngày 27/02/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 383/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 382/QD-CTN) - Ngày 27/02/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 382/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 381/QD-CTN) - Ngày 27/02/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 381/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 380/QD-CTN) - Ngày 27/02/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 380/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 379/QD-CTN) - Ngày 27/02/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 379/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.  

HÀNG HẢI

* (SMS: 29/2017/ND-CP) - Ngày 20/03/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 148/TB-VPCP) - Ngày 17/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 148/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 66 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HÀ NỘI 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 1831/QD-UBND) - Ngày 21/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1831/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Kim Chung, tại các ô đất CT3, CT4.

* (SMS: 1799/QD-UBND) - Ngày 20/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1799/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1797/QD-UBND) - Ngày 20/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1797/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" Thành phố Hà Nội lần thứ 14 năm 2017.

* (SMS: 69/KH-UBND) - Ngày 20/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 69/KH-UBND về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1772/QD-UBND) - Ngày 17/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1772/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

* (SMS: 68/KH-UBND) - Ngày 17/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 68/KH-UBND về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 1205/UBND-ĐT) - Ngày 17/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1205/UBND-ĐT về việc tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát lòng sông.

* (SMS: 04/CT-UBND) - Ngày 16/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

* (SMS: 1167/UBND-KT) - Ngày 16/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1167/UBND-KT về việc quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ báo cáo công khai hàng năm đối với tài sản Nhà nước.

* (SMS: 1737/QD-UBND) - Ngày 15/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1737/QĐ-UBND về việc ban hành Tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 03/CT-UBND) - Ngày 15/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND về công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

* (SMS: 1739/QD-UBND) - Ngày 15/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1739/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cho người thu nhập thấp.

* (SMS: 66/KH-UBND) - Ngày 15/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 66/KH-UBND về việc thí điểm đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp của các trường dạy nghề công lập thuộc Thành phố.

* (SMS: 65/KH-UBND) - Ngày 15/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 65/KH-UBND về hành động ứng phó khẩn cấp với vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 64/KH-UBND) - Ngày 15/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 64/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020" năm 2017.

* (SMS: 1702/QD-UBND) - Ngày 13/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1702/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1669/QD-UBND) - Ngày 13/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1669/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1665/QD-UBND) - Ngày 10/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1665/QĐ-UBND về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 16/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 14/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc gia hạn hiệu lực của Quyết định 52/2011/QĐ-UBND ngày 29/07/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố các định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 14/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 03/CT-UBND) - Ngày 14/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 2.

* (SMS: 12/2017/QD-UBND) - Ngày 11/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận - huyện.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 17/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 13/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp.

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (SMS: 36/2017/QD-UBND) - Ngày 16/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 36/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND TỈNH LẠNG SƠN

* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 16/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; buôn bán hàng rong; kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

UBND TỈNH LONG AN

* (SMS: 12/2017/QD-UBND) - Ngày 14/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Long An.

* (SMS: 10/2017/QD-UBND) - Ngày 14/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về việc quy định chế độ trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 14/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 13/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

* (SMS: 06/2017/QD-UBND) - Ngày 10/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

* (SMS: 05/2017/QD-UBND) - Ngày 08/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật và Tiết kiệm năng lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 10/2017/QD-UBND) - Ngày 10/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 10/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ

* (SMS: 02/2017/QD-UBND) - Ngày 09/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (SMS: 12/2017/QD-UBND) - Ngày 07/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND ngày 20/03/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc trăng.

* (SMS: 11/2017/QD-UBND) - Ngày 06/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

UBND TP. ĐÀ NẴNG

* (SMS: 04/2017/QD-UBND) - Ngày 21/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ môi trường rừng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 20/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 17/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* (SMS: 06/2017/QD-UBND) - Ngày 17/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý các hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH BẾN TRE

* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 17/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

* (SMS: 06/2017/QD-UBND) - Ngày 10/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức và viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

UBND TP. HẢI PHÒNG

* (SMS: 309/2017/QD-UBND) - Ngày 15/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 309/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hải Phòng.

UBND TỈNH PHÚ THỌ

* (SMS: 06/2017/QD-UBND) - Ngày 10/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

* (SMS: 04/2017/QD-UBND) - Ngày 10/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

* (SMS: 03/2017/QD-UBND) - Ngày 10/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

UBND TỈNH BẮC KẠN

* (SMS: 04/2017/QD-UBND) - Ngày 09/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thống nhất quản lý Nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.