Bảng kê cá nhân phát sinh doanh thu từ hoạt động xổ số, bảo hiểm và bán hàng đa cấp trong công ty TNHH một thành viên

​Bảng kê cá nhân phát sinh doanh thu từ hoạt động xổ số, bảo hiểm và bán hàng đa cấp - Mẫu số: 01-1/BK-XSBHĐC (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN CÓ PHÁT SINH DOANH THU TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ XỔ SỔ, ĐẠI LÝ BẢO HIỂM, BÁN HÀNG ĐA CẤP

(Kèm theo Tờ khai 01/XSBHĐC của kỳ tháng/quý cuối cùng trong năm)

[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

[02] Tên người nộp thuế: …………………….……………………………………………

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………....……………………

[05] Mã số thuế:


Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Họ và tên NNT

Mã số thuế

Số CMND/ Hộ chiếu

Doanh thu trong năm

Doanh thu thuộc diện khấu trừ thuế trong năm

Số thuế phát sinh trong năm

Số thuế được giảm trong năm

Số thuế đã khấu trừ trong năm

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

I

Đối với hoạt động đại lý xổ số

1

2

Tổng cộng

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

II

Đối với hoạt động đại lý bảo hiểm

1

2

...

Tổng cộng

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

III

Đối với hoạt động bán hàng đa cấp

1

2

...

Tổng cộng

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

...............,ngày……..tháng…….năm……….

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………...

Chứng chỉ hành nghề số:........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN