Quyết định vê việc giải thể công ty hợp danh

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được thông qua, quyết định giải thể doanh nghiệp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

(Tên doanh nghiệp)

----------------

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày ...... tháng ....... năm …

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN................. (Tên doanh nghiệp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ ……………. (Tên doanh nghiệp);

- Căn cứ Biên bản cuộc họp số ……… của Hội đồng thành viên …… (Tên doanh nghiệp)., ngày ……../…...../……,

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: Giải thể …….. (Tên doanh nghiệp)

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................................

- Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế: ................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................


2. Lý do giải thể

.........................................................................................................................................................

(Ví dụ: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh không có hiệu quả; hiện nay các thành viên không thống nhất được phương án để tiếp tục hoạt động kinh doanh)

ĐIỀU 2. Giải quyết quyền lợi liên quan

1. Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

- Các khoản nợ còn lại của doanh nghiệp: (ghi rõ các khoản nợ đối với khách hàng, đối với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội và các khoản nợ khác, thời điểm thanh toán)

.........................................................................................................................................................

- Thời hạn thanh lý các hợp đồng và thanh toán các khoản nợ  của doanh nghiệp được ấn định từ ngày …/…/… đến hết ngày  …/…/… (thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể) và được công bố trên ………….(ghi rõ tên phương tiện thông tin đại chúng) theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

- Số lượng lao động của doanh nghiệp: ………………….

- Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người  lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động: ………………. (nếu chưa xử lý thì ghi “chậm nhất là vào ngày …/…/…)

Điều 3:  Uỷ quyền

- Giao Ông /Bà ………… (tên người đại diện theo pháp luật của công ty), đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Ông/ bà …………..(người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) được quyền uỷ quyền cho một bên thứ ba thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc đăng ký việc tạm ngừng kinh doanh của Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4: Thi hành

Hội đồng thành viên quyết định ngừng mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để tiến hành thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật kể từ ngày …/…/…

Các thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người nói trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Các Ông/Bà Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty, Trưởng phòng tài chính - Kế toán công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cơ quan ĐKKD;

- Lưu vp.
TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

........... (Tên doanh nghiệp)

Chủ tịch Hội đồng thành viên

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN