Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.149 văn bản: Lĩnh vực khác
3041

Quyết định 870-QĐ/TĐC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành danh mục phương tiện đo phải được kiểm định Nhà nước

3042

Quyết định 445/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về Công nghệ Sinh học

3043

Quyết định 444/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về tự động hoá

3044

Thông tư 06-TT/BNV(C13) của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu

3045

Quyết định 443/TTg củat Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về công nghệ vật liệu

3046

Nghị định 60/CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

3047

Nghị định 56/CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bạch Thông và thị xã Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn

3048

Nghị định 51/CP của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu

3049

Nghị định 43/CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã nông nghiệp

3050

Nghị định 45/CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã giao thông vận tải

3051

Nghị định 41/CP của Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu Hợp tác xã thương mại

3052

Nghị định 42/CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ mẫu Quỹ tín dụng nhân dân

3053

Nghị định 44/CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã công nghiệp và xây dựng

3054

Nghị định 46/CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã thủy sản

3055

Quyết định 43-PCLBTƯ/QĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương về trực ban phòng chống lụt bão của Văn phòng BCĐPCLBTƯ, Văn phòng BCĐPCLBTƯ các cấp và BCĐPCLBTƯ các ngành

3056

Nghị định 40/CP của Chính phủ về việc di chuyển địa điểm thị trấn huyện lỵ huyện Mường Lay, tỉnh Lai Châu

3057

Chỉ thị 09-NN-PCLB/CT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, tránh, chống lũ quét năm 1997

3058

Chỉ thị 218/TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cải tiến lề lối làm việc của Chính phủ và chế độ thông tin, báo cáo

3059

Công văn 913/LĐTBXH của Bộ Lao động, Thươngbinh và Xã hội về việc tạm dừng xác nhận quân nhân bị thương đã chuyển ra ngoài quân đội

3060

Nghị định 24/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thủy văn