Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.161 văn bản: Lĩnh vực khác
3141
3142

Pháp lệnh Thú y

3143

Chỉ thị 9-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh việc mời khách nước ngoài và nghiêm cấm làm "dịch vụ VISA"

3144

Quyết định 179-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và sử dụng vốn khấu hao cơ bản

3146

Quyết định 96-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ chế độ đối với hàng hoá của Việt kiều mang theo khi về nước và của người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi về nước

3147

Nghị định 10-CP của Chính phủ về việc sửa đổi chế độ đối với hàng hoá do những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi về nước

3148

Quyết định 355-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc công nhận thành phố Huế là đô thị loại II

3149

Quyết định 596-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành một tiêu chuẩn Việt Nam

3150

Quyết định 137-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý giá

3151

Nghị định 18-HĐBT của Hộ đồng Bộ trưởng về việc quy định danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ

3152

Quyết định 10-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng về việc ban hành Quy định về nội dung, thủ tục công nhận phòng thử nghiệm

3153

Nghị định 191-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế thanh tra viên và việc sử dụng cộng tác viên thanh tra

3154

Nghị định 429-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về quy định việc thi hành Pháp lệnh về Đê điều

3155

Nghị định 404-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy định giữ gìn bí mật tài liệu trắc địa và bản đồ địa hình

3156

Quyết định 461-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành bẩy tiêu chuẩn Nhà nước

3157
3158

Chỉ thị 212-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc lập tổng sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất của Việt Nam thời kỳ 1986 - 2000

3159

Nghị định 201-CP của Hội đồng Chính phủ về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật

3160

Quyết định về việc giao Bộ Vật tư quản lý phương tiện vận chuyển xăng dầu chạy sông và ven biển