Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.135 văn bản: Lao động-Tiền lương
5021

Nghị định 26/CP của Chính phủ về việc điều chuyển một số nhiệm vụ từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang các Bộ có liên quan

Ban hành: 17/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
5022

Thông tư 08/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn Công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Ban hành: 11/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
5023

Thông tư 07-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật lao động ngày 23/6/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Ban hành: 11/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
5024

Thông tư 05/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nâng bậc lương đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp

Ban hành: 22/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2003
5025

Thông tư 05/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn nâng bậc lương đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp

Ban hành: 07/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5026

Nghị định 07/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Ban hành: 20/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5027

Nghị định 06/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số Điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Ban hành: 20/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5028

Nghị định 198-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

Ban hành: 31/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2003
5029

Nghị định 196/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thỏa ước lao động tập thể

Ban hành: 31/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
5030

Nghị định 195/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Ban hành: 31/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
5031

Nghị định 197-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Ban hành: 31/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
5032

Thông tư 26/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại phóng xạ đối với công chức, viên chức làm việc tại viện nghiên cứu hạt nhân (Đà Lạt).

Ban hành: 21/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
5033

Công văn 5009/LĐTBXH-CS của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc kế hoạch triển khai tiếp sau khi tập huấn sổ lao động

Ban hành: 18/11/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
5034

Quyết định 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành: 04/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
5035

Thông tư 15/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi Thông tư số 27/LB-TT ngày 31-12-1992 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Tài chính- Xây dựng hướng dẫn thực hiện nhà ở vào tiền lương

Ban hành: 25/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2003
5036

Quyết định 155/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phân cấp tạm thời quyền quyết định lương công chức, viên chức ngân hàng

Ban hành: 22/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
5037

Công văn 2642/BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn giải quyết lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội khác

Ban hành: 05/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
5038

Công ước về lao động bán công, 1994

Ban hành: 28/06/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
5039

Bộ luật Lao động số 35-L/CTN của Quốc hội

Ban hành: 23/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
5040

Thông tư liên Bộ 19/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong ngành Y tế.

Ban hành: 04/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
Vui lòng đợi