Danh mục

Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.935 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

​K​ế hoạch 2167/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
02

Thông tư 58/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạnh công nghiệp lần thứ tư"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
03

Quyết định 19/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
04

Quyết định 1241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công, lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
05

Chỉ thị 7/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Xây dựng Tải về
Ban hành: 21/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2022
06

​Kế hoạch 2125/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
07

Quyết định 3026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 18/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2022
08

Hướng dẫn 25-HD/LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về Danh mục hồ sơ duyệt và các văn bản chủ yếu lưu hành tại Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 16/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
09

Hướng dẫn 26-HD/LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về Danh mục hồ sơ duyệt và các văn bản chủ yếu lưu hành tại Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 16/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
10

Quyết định 2976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 15/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2022
11

Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 12/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2022
12

Công văn 903/LĐLĐ-TG của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn nạn "tín dụng đen" trong công nhân lao động

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 12/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
13

Nghị định 62/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 12/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2022
14

​Quyết định 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ; công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 09/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2022
15

Thông tư 16/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 06/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2022
16

Quyết định 2308/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 06/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
17

Thông tư 17/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 06/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2022
18

Quyết định 2993/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 05/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2022
19

Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức hỗ trợ đối với thành viên trong hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng đang hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi hằng tháng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2022
20

Quyết định 2100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
Vui lòng đợi