Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.165 văn bản: Lao động-Tiền lương
01
02
03

Công văn 4488/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022

04
05

Công văn 3511/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường các giải pháp thực hiện giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp những tháng cuối năm 2022

06
07

Công văn 4611/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội

08

Quyết định 3088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

09

Quyết định 40/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của Thành phố Hà Nội

10

Quyết định 3713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2022 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để để thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao năm 2022

11

Quyết định 3877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022 -2030”

12

Công văn 5369/TLĐ-QHLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo Chương trình Chợ Tết Công đoàn 2023

13

Công văn 4561/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát, báo cáo đáp ứng điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

14
15

Công văn 6646/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW và Quyết định 416/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh

16

Hướng dẫn 33/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số nội dung cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp lao động cá nhân

17

Quyết định 2981/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế

18

Quyết định 4210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

19

Quyết định 3734/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện chế độ đối với người cai nghiện ma túy và đối tượng bảo trợ xã hội năm 2022

20

Quyết định 62/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hải Phòng