Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.131 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Thông tư 08/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê

02

Nghị quyết 83/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ tại các trường mầm non, phổ thông công lập năm học 2023-2024 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý

03

Quyết định 1152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định 799/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài

04

Quyết định 29/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

05

Quyết định 33/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định quy định mức thù lao của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định

06

Quyết định 1151/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

07

Kế hoạch 3668/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Quyết định 01/QĐ-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

08

Quyết định 2255/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

09

Công văn 265/SGDĐT-CĐGD của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức và Người lao động tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2023 - 2024

10

Kế hoạch 3691/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động gắn với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và các Cơ sở dữ liệu khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2023 - 2025

11

Công văn 4014/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo các Chương trình mục tiêu quốc gia

12

Kế hoạch 183/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đưa người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tuyển sinh tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm năm 2023

13

Công văn 3952/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc)

14
15
16

Công văn 3871/LĐTBXH-QLLÐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hết hiệu lực

17

Công văn 3868/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023

18

Quyết định 2200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội/Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

19

Hướng dẫn 259/HD-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2024

20