Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.135 văn bản: Lao động-Tiền lương
4921

Thông tư liên tịch 03/1998/TTLT/LĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN của Bộ Loa động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về khai báo và điều tra tai nạn lao động

Ban hành: 26/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
4922

Thông tư liên tịch 147/1998/TTLT-TCCP-TC-LĐTBXH-GD&ĐT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 973/1997/QĐ-TTg ngày 17/1/1997 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập Nhà nước

Ban hành: 05/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
4923

Quyết định 49/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

Ban hành: 28/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
4924

Thông tư 02/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ nâng lương làm cơ sở tính lương hưu đối với cán bộ có thời gian làm chuyên gia ở nước ngoài

Ban hành: 11/02/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2004
4925

Thông tư 23/1998/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với những người làm việc có tính chất độc hại đặc biệt trong vận tải đường sắt

Ban hành: 07/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
4926

Thông tư liên tịch 01/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ về lao động là người tàn tật.

Ban hành: 31/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2005
4927

Nghị định 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Ban hành: 23/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
4928

Thông tư liên tịch 23/1997/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xếp lương đối với viên chức quản lý và viên chức lãnh đạo doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 90/TTg ngày 7/3/1993 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 30/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
4929

Thông tư 20/1997/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc khen thưởng hàng năm về công tác bảo hộ lao động

Ban hành: 17/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
4930

Nghị định 110/1997/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993

Ban hành: 18/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
4931

Quyết định 1414/1997/QĐ-BLĐTB&XH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc uỷ quyền một số nhiệm vụ quản lý lao động cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 17/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
4932

Quyết định 552/1997/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân ngành thuỷ sản

Ban hành: 11/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2003
4933

Thông tư 79/1997/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/CP ngày 18/4/1996 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ

Ban hành: 06/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
4934

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ viên chức trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án

Ban hành: 25/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
4935

Thông tư liên tịch 363/TT-LT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 924/TTg ngày 13/12/1996 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt đối với công chức, viên chức ngành y tế

Ban hành: 07/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
4936

Thông tư 151/TCCP-TC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
4937

Thông tư 19/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường cho người bị tai nại lao động

Ban hành: 02/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
4938

Thông tư 18/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với quân nhân, công an nhân dân bị bệnh nghề nghiệp theo Nghị định 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ

Ban hành: 27/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
4939

Thông tư 40-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với các trung tâm dịch vụ việc làm theo Nghị định số 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm

Ban hành: 27/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
4940

Hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia giải quyết tranh chấp lao động số 674/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Ban hành: 09/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
Vui lòng đợi