Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.026 văn bản: Lao động-Tiền lương
4901

Thông tư 56/TC-CV của Bộ Văn hoá-Thông tin quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với lao động nghệ thuật xiếc

Ban hành: 16/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
4902

Thông tư liên tịch 16 TT/LB của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đối với giáo viên được điều động làm nhiệm vụ thanh tra giáo dục

Ban hành: 23/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2012
4903

Thông tư liên tịch 21/TT-LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 26/CP về chuyển giao nhiệm vụ quản lý chế độ chính sách tiền lương công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức sự nghiệp, tổ chức xã hội từ Bộ LĐTBXH sang Ban TCCB Chính phủ

Ban hành: 19/08/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
4904

Công văn 3155/LĐTBXH-CV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

Ban hành: 19/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
4905

Thông tư 20/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Ban hành: 03/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2004
4906

Nghị định 50/CP của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Ban hành: 26/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
4907

Nghị định 41-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Ban hành: 06/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
4908

Thông tư 31/TT/TCKT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn chi phụ cấp cho cán bộ văn hoá thông tin xã

Ban hành: 15/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4909

Thông tư 12/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với công nhân viên quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện 500KV.

Ban hành: 12/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
4910

Thông tư 11/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 179/CP của Chính phủ về tiền lương đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam

Ban hành: 03/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2003
4911

Thông tư 10/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 197/CP của Chính phủ về tiền lương

Ban hành: 19/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2003
4912

Nghị định 26/CP của Chính phủ về việc điều chuyển một số nhiệm vụ từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang các Bộ có liên quan

Ban hành: 17/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
4913

Thông tư 08/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn Công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Ban hành: 11/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
4914

Thông tư 07-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật lao động ngày 23/6/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Ban hành: 11/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
4915

Thông tư 05/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nâng bậc lương đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp

Ban hành: 22/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2003
4916

Thông tư 05/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn nâng bậc lương đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp

Ban hành: 07/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
4917

Nghị định 07/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Ban hành: 20/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4918

Nghị định 06/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số Điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Ban hành: 20/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4919

Nghị định 198-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

Ban hành: 31/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2003
4920

Nghị định 196/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thỏa ước lao động tập thể

Ban hành: 31/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
Vui lòng đợi