Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 2.944 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
2801

Quyết định 6154/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 23/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
2802

Quyết định 6152/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 23/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
2803

Nghị định 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học

Ban hành: 24/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2013
2804

Quyết định 63/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 10/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2011
2805

Quyết định 1483/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020

Ban hành: 17/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2010
2806

Thông tư 19/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề

Ban hành: 07/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2010
2807

Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2020

Ban hành: 27/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2010
2808

Quyết định 295/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015"

Ban hành: 26/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2010
2809

Quyết định 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015

Ban hành: 09/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2010
2810

Quyết định 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển đội ngũ Luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020"

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2010
2811

Quyết định 07/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phê gduyệt "Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020"

Ban hành: 02/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
2812

Quyết định 20/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010

Ban hành: 20/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
2813

Thông tư 95/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn tạm thời việc thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 22/09/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
2814

Nghị định 06/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

Ban hành: 06/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2005
2815

Thông tư 18/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chế độ tài chính khuyến khích đối với các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

Ban hành: 01/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
2816

Quyết định 179/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tạm thời về cấp và quản lý chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Ban hành: 22/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
2817

Chỉ thị 02/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay

Ban hành: 07/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
2818

Nghị định 32/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về cơ sở giáo dục

Ban hành: 14/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
2819

Quyết định 675-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ra quyết định thành lập Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ

Ban hành: 15/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
2820

Nghị định 29-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và đào tạo

Ban hành: 30/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
Vui lòng đợi