Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 2.822 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
2801

Thông tư 15/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật

Ban hành: 30/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2019
2802

Thông tư 43/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không

Ban hành: 16/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2017
2803

Quyết định 2963/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển nhiệm vụ từ Vụ Tổ chức cán bộ sang Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Ban hành: 24/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2016
2804

Nghị định 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học

Ban hành: 24/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2013
2805

Thông tư liên tịch 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ban hành: 19/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2013
2806

Nghị định 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Ban hành: 04/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2013
2807

Nghị định 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ban hành: 23/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2013
2808

Quyết định 63/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 10/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2011
2809

Thông tư 36/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

Ban hành: 17/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2011
2810

Quyết định 1483/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020

Ban hành: 17/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2010
2811

Thông tư 19/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề

Ban hành: 07/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2010
2812

Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2020

Ban hành: 27/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2010
2813

Quyết định 295/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015"

Ban hành: 26/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2010
2814

Quyết định 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015

Ban hành: 09/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2010
2815

Quyết định 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển đội ngũ Luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020"

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2010
2816

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục của Quốc hội, số 44/2009/QH12

Ban hành: 25/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
2817

Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ban hành: 27/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2007
2818

Quyết định 07/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phê gduyệt "Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020"

Ban hành: 02/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
2819

Quyết định 20/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010

Ban hành: 20/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
2820

Nghị định 29-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và đào tạo

Ban hành: 30/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
Vui lòng đợi