Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.468 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9721

Quyết định 22/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu

Ban hành: 20/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2007
9722

Công văn 1027/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 14/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2007
9723

Quyết định 21/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay"

Ban hành: 12/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2007
9724

Quyết định 01/2007/QĐ-DSGĐTE của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em về việc ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thực hiện Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP ngày 9/10/2006 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, Nghị quyết của Quốc hội khoá XI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010

Ban hành: 08/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2007
9725

Thông tư 14/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học

Ban hành: 08/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2007
9726

Thông tư 05/2007/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu

Ban hành: 07/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2007
9727

Quyết định 818/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS

Ban hành: 05/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2008
9728

Thông báo 35/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2006 và triển khai công tác năm 2007

Ban hành: 28/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2007
9729

Quyết định 18/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế quản lý xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm"

Ban hành: 27/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2007
9730

Quyết định 647/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện

Ban hành: 22/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2009
9731

Thông tư 04/2007/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

Ban hành: 12/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2007
9732

Thông tư 03/2007/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi khoản 3 Mục IV Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế

Ban hành: 08/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
9733

Quyết định 11/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú ý được lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 06/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2009
9734

Quyết định 16/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010

Ban hành: 01/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
9735

Quyết định 13/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi Điều 2 của Quyết định số 35/2006/QĐ-BYT ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế Quản lý mỹ phẩm"

Ban hành: 30/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2007
9736

Quyết đinh 12/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối thuốc"

Ban hành: 24/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
9737

Quyết định 11/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc"

Ban hành: 24/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2007
9738

Thông tư 02/2007/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Ban hành: 24/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2007
9739

Quyết định 05/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc

Ban hành: 22/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2007
9740

Quyết đinh 06/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế truyền máu

Ban hành: 19/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2007
Vui lòng đợi