Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 16.597 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Quyết định 488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Y tế

02
03

Quyết định 15/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương sửa đổi Điều 2 của Quyết định 32/2023/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương

04

Quyết định 930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Sơn La

05

Quyết định 440/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật Nhà nước lĩnh vực y tế

06

Kế hoạch 1870/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

07

Quyết định 313/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 4 năm 2024

08

Quyết định 1343/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty Cổ phần Eutical

09

Quyết định 314/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 4 - Năm 2024

10

Công văn 832/KCB-PHCN&GĐ của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe

11

Quyết định 1344/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty cổ phần dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng

12

Quyết định 1332/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID

13

Công văn 1477/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

14

Quyết định 1317/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổng hợp kết quả khảo sát và dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

15

Công văn 587/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc thông báo liên quan danh sách khách hàng là cơ sở bán buôn của cơ sở nhập khẩu nhưng không có quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

16

Quyết định 2604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế Thành phố Hà Nội

17

Thông tư 07/2024/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập

18

Quyết định 1315/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành tài liệu Hướng dẫn báo cáo đánh giá kinh tế dược

19

Quyết định 1289/QĐ-BYT của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức đối với các chức vụ quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế

20

Thông tư 06/2024/TT-BYT của Bộ Y tế quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế