Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 1.572 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
21

Thông tư 06/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 205/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Ban hành: 31/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2020
22

Quyết định 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030

Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
23

Quyết định 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo vật quốc gia

Ban hành: 15/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2020
24

Quyết định 178/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp Bộ

Ban hành: 14/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
25

Quyết định 172/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 14/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
26

Quyết định 84/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

Ban hành: 09/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
27

Quyết định 4874/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
28

Thông tư 15/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2020
29

Quyết định 4803/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 30/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
30

Thông tư 33/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 30/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2020
31

Quyết định 4794/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 27/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2020
32

Thông tư 19/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật, báo chí và thông tin

Ban hành: 23/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
33

Lệnh 09/2019/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Thư viện

Ban hành: 03/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2019
34

Thông tư 14/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 29/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2019
35

Quyết định 3003/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng chung khảo Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7

Ban hành: 25/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2019
36

Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Ban hành: 25/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2019
37

Quyết định 4145/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức thi, liên hoan, triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị

Ban hành: 22/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
38

Luật Thư viện, số 46/2019/QH14

Ban hành: 21/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2019
39

Thông tư 174/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền ăn tập trung tập huấn, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và một số chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trong Quân đội

Ban hành: 17/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2019
40

Quyết định 4036/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo tồn, phục dựng, lưu trữ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số

Ban hành: 15/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
Vui lòng đợi