Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.639 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Quyết định 908/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực di sản văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

02

Quyết định 559/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam

03
04

Quyết định 756/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

05

Quyết định 941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giao đất theo hiện trạng sử dụng cho Ủy ban nhân dân phường Điện Dương để xây dựng Di tích lịch sử Vụ thảm sát ở Xóm Tây, tại khối phố Hà My Trung, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn

06

Quyết định 205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum

07

Quyết định 518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch

08

Quyết định 746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

09

Quyết định 701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm

10

Quyết định 768/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công Việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

11

Quyết định 492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12

Nghị định 39/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

13

Quyết định 558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

14

Quyết định 689/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

15

Quyết định 1245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao

16

Quyết định 1011/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Lớp tập huấn diễn viên, nhạc công loại hình nghệ thuật Tuồng truyền thống - 2024”

17

Quyết định 1303/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao

18

Quyết định 691/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

19

Kế hoạch 82/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới trên địa bàn tỉnh

20

Quyết định 751/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch