Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.929 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Kế hoạch 1713/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thu hút và đón khách du lịch quốc tế đến tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn mới

02

​Kế hoạch 657/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn m​ới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023 - 2025

03

Quyết định 572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công nhận xã Kim Thái, huyện Vụ Bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Văn hóa năm 2022

04

Kế hoạch 59/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức các hoạt động mừng Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2023

05

Quyết định 343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

06

Quyết định 1648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

07

Quyết định 728/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023

08

Quyết định 318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

09

Quyết định 699/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bổ sung điểm di tích tại Điều 1 Quyết định 993-QĐ ngày 28/9/1990 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa -Thông tin, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia

10

Quyết định 678/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc

11

Quyết định 81/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh

12

Quyết định 537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Điện ảnh, lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

13

Kế hoạch 980/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam năm 2023 tại tỉnh Quảng Trị

14

Quyết định 533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 (đợt 1)

15

Kế hoạch 39/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2023

16

Quyết định 621/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm ảnh tại Lào

17
18

Công văn 704/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố

19

Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương

20

Quyết định 600/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023