Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 3.368 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
41

Quyết định 1725/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
42

Quyết định 660/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
43

Quyết định 775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
44

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
45

Quyết định 1662/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
46

Quyết định 1659/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
47

Công văn 1676/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
48

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định 43/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 24/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
49

Quyết định 764/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam

Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
50

Quyết định 746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
51

Kế hoạch 126/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề trên địa bàn Thành phố năm 2021

Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2021
52

Thông tư 34/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam

Ban hành: 19/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
53

Quyết định 737/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Quốc gia đặc biệt chùa Dâu và hệ thống Tứ pháp, Thành cổ Luy Lâu, huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 19/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
54

Quyết định 1596/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 19/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2021
55

Công văn 2232/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực du lịch

Ban hành: 18/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2021
56

Quyết định 2197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xét công nhận danh hiệu "Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống" Hà Nội năm 2021

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2021
57

Công văn 1994/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kỷ niệm, tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam; triển khai Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2021
58

Quyết định 2164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh Quyết định 2952/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2021
59

Quyết định 605/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Ban hành: 14/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
60

Quyết định 1566/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 14/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
Vui lòng đợi