VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Có tất cả 272 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh arow
  01

  Quyết định 857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  02

  Quyết định 852/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025

  03

  Quyết định 840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  04

  Quyết định 822/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  05

  Quyết định 825/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  06

  Quyết định 816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Cảnh quan môi trường năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  07

  Quyết định 823/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  08

  Quyết định 826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Châu Điền, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  09

  Quyết định 810/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  10
  11
  12

  Quyết định 790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt kế hoạch hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  13

  Quyết định 746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Trà Vinh năm 2023

  14

  Quyết định 743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Giáo dục năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  15

  Quyết định 735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

  16

  Quyết định 736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

  17

  Quyết định 655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  18

  Quyết định 616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  19

  Quyết định 614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Kim Sơn, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  20

  Quyết định 615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Hàm Giang, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)