VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Có tất cả 270 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh arow
  01

  Quyết định 840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  02

  Quyết định 822/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  03

  Quyết định 825/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  04

  Quyết định 823/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  05

  Quyết định 816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Cảnh quan môi trường năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  06

  Quyết định 826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Châu Điền, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  07

  Quyết định 810/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
  08
  09

  Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thời gian gửi, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  10

  Quyết định 790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt kế hoạch hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
  11

  Quyết định 746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  12

  Quyết định 743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Giáo dục năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  13

  Quyết định 735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
  14

  Quyết định 736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
  15

  Quyết định 655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  16

  Quyết định 614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Kim Sơn, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  17

  Quyết định 616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  18

  Quyết định 615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Hàm Giang, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  19

  Quyết định 618/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Long Khánh, huyện Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  20

  Quyết định 617/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về