VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 528 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu arow
  81

  Quyết định 979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

  82

  Quyết định 975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

  83

  Quyết định 974/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công, lao động, việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  84

  Kế hoạch 2533/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  85

  Quyết định 925/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

  86

  Công văn 2528/UBND-VX của Ủy ban nhân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm lây sang người

  87

  Quyết định 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu

  88

  Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  89

  Kế hoạch 2492/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2023

  90
  91

  Quyết định 900/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu

  92

  Quyết định 896/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

  93

  Quyết định 903/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lai Châu

  94

  Quyết định 904/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lai Châu

  95
  96

  Quyết định 909/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

  97

  Quyết định 897/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lai Châu

  98

  Quyết định 902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Y học cổ truyền trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lai Châu

  99

  Quyết định 910/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

  100

  Quyết định 871/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu