VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 108 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
101

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 09/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
102

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế quản lý, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của các nhà máy thủy điện sử dụng nước từ lưu vực của tỉnh Lai Châu

Ban hành: 27/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2019
103

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 05/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
104

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Lai Châu

Ban hành: 30/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
105

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

Ban hành: 23/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
106

Quyết định 27/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp và cơ cấu tổ chức của các cơ quan tư pháp tỉnh Lai Châu

Ban hành: 02/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
107

Quyết định 23/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định "Một số điểm cụ thể về quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu"

Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
108

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Ban hành: 10/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
Vui lòng đợi