Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 112 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 48/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
02

Quyết định 1714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2021
03

Quyết định 1702/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
04

Quyết định 1703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
05

Quyết định 42/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
06

Quyết định 1524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
07

Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 41/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
08

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
09

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc bãi bỏ Quyết định 74/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu

Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
10

Quyết định 1435/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu

Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2021
11

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu

Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
12

Quyết định 35/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
13

Quyết định 1293/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
14

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc Quy định định mức kinh tế-kỹ thuật, tiêu chuẩn giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
15

Quyết định 1080/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
16

Quyết định 1050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
17

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc bãi bỏ Quyết định 17/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
18

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc bãi bỏ Quyết định 28/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
19

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
20

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
Vui lòng đợi