VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Có tất cả 350 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh arow
  41

  Quyết định 618/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hương Sơn

  42

  Quyết định 614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đức Thọ

  43

  Quyết định 607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thạch Hà

  44

  Quyết định 604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cẩm Xuyên

  45

  Quyết định 605/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Can Lộc

  46

  Quyết định 601/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Hà

  47

  Quyết định 578/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hương Khê

  48

  Quyết định 579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kỳ Anh

  49

  Quyết định 580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

  50

  Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc bãi bỏ điểm b, khoản 2, Điều 2 Quyết định 06/2020/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  51

  Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 49/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  52
  53
  54

  Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  55

  Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  56
  57

  Quyết định 56/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh về công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh

  58

  Quyết định 54/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  59

  Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

  60

  Quyết định 53/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh