VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Có tất cả 350 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh arow
  01

  Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

  02

  Quyết định 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  03
  04

  Quyết định 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

  05

  Quyết định 09/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền)

  06
  07
  08

  Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  09
  10
  11

  Quyết định 41/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế phối hợp xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  12

  Quyết định 40/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc bãi bỏ Quyết định 17/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tạm thời một số chính sách đặc thù tại các cơ sở bảo trợ xã hội

  13

  Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025

  14

  Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025

  15
  16

  Quyết định 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025

  17

  Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc bãi bỏ Quyết định 47/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  18

  Quyết định 2311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (lĩnh vực Bảo vệ thực vật) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

  19

  Quyết định 2227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

  20