VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Có tất cả 350 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh arow
  21

  Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc bãi bỏ Quyết định 25/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về rà soát, phân loại và đánh giá Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  22

  Quyết định 1833/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh

  23

  Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc bãi bỏ Quyết định 03/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Tĩnh

  24

  Quyết định 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương ban hành kèm theo Quyết định 09/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  25

  Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

  26
  27

  Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

  28

  Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý, cấp phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  29
  30

  Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  31
  32

  Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  33

  Quyết định 1092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đức Thọ

  34

  Quyết định 1009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Kỳ Anh

  35
  36

  Quyết định 922/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

  37

  Quyết định 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc bãi bỏ Quyết định 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  38

  Quyết định 662/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vũ Quang

  39

  Quyết định 1097/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Can Lộc

  40

  Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp