VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Có tất cả 51 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang

Ban hành: 05/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2018
42

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 12/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2016
43

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 03/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2015
44

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, đặc san, bản tin của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Hà Giang quản lý

Ban hành: 11/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2015
45

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 09/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
46

Quyết định 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang áp dụng đối với các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất

Ban hành: 04/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
47

Quyết định 1205/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 24/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2016
48

Quyết định 2640/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên đại bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 04/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2018
49

Quyết định 2588/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định một số nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 27/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
50

Quyết định 484/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 29/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
51

Quyết định 1568/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế Phối hợp quản lý Nhà nước về Biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 05/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2015
Vui lòng đợi