VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Có tất cả 51 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
22

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
23

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án; định mức chi và quản lý kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 16/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
24

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp và trách nhiệm quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 16/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
25

Quyết định 1498/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 16/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
26

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 30/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2019
27

Quyết định 375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên tạm thời đối với một số loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 02/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2020
28

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 25/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2020
29

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 17 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
30

Quyết định 865/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang

Ban hành: 17/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
31

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 17/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
32

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành quy định chi tiết thực hiện Quyết định 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 11/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2015
33

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 26/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
34

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 07/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2015
35

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 28/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2018
36

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 30/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2017
37

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 22/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
38

Quyết định 2884/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 21/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2018
39

Quyết định 2772/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 13/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2015
40

Quyết định 2549/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình; cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, bản tin do các cơ quan thuộc tỉnh quản lý

Ban hành: 22/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2015
Vui lòng đợi