VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Có tất cả 275 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang arow
  01

  Quyết định 231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  02

  Quyết định 230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
  03

  Quyết định 09/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy định quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  04

  Quyết định 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang bãi bỏ Quyết định 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phân cấp, ủy quyền một số nội dung quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa cho cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang

  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  05

  Quyết định 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Giang

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  06

  Quyết định 05/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phân cấp một số nội dung về quản lý công chức, viên chức, tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  07

  Quyết định 63/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn hoá quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Dân tộc áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  08

  Quyết định 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  09

  Quyết định 04/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định mức hỗ trợ duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ thông tin công cộng thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025

  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
  10

  Quyết định 02/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định mức bồi thường thiệt hại vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  11

  Quyết định 29/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang bãi bỏ Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành một số định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Khoa học-Công nghệ Tải về
  12

  Quyết định 2313/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
  13

  Quyết định 28/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành giá dịch vụ Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trích lục bản đồ địa chính; trích sao hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  14
  15
  16

  Quyết định 2173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt nội dung tái cấu trúc, chuẩn hoá quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  17

  Quyết định 25/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy trình bảo trì mẫu để quản lý vận hành và bảo trì công trình dân dụng được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  18

  Quyết định 24/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  19
  20

  Quyết định 23/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phân cấp đăng ký và quản lý hoạt động của phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  Lĩnh vực: Giao thông Tải về